ralc.co.il

true

רואה חשבון - מס הכנסה בעקבותייך !

22.04.2007

רואה חשבון – מס הכנסה בעקבותייך!

רו"ח אלעד רוזנטל

(דעה אישית)

לאחרונה אנו עדים לתופעה אשר "מדירה שינה" מענייהם של רואי-חשבון ויועצי-מס רבים.

מס הכנסה עורך "חקירות גלויות" לרואי-חשבון ויועצי-מס בגין "העלמות מס" שלהם ו/או של לקוחותיהם.

מידי חודש, אנו עדים לפרסומים באתר האינטרנט של רשות המיסים שמות של רואי-חשבון ויועצי-מס אשר "עולים לכותרות".

מבלי להיכנס לפרטיי החקירות השונות, עולה השאלה הבסיסית, האם ראוי לפרסם את שמות ה"נחקרים", בטרם הוכח באופן וודאי אשמתם.

זכיתי לראות לא מעט הודעות על "חקירות" מתבצעות, אבל מעולם לא זכיתי לראות פרסום רשמי המהווה התנצלות בגין "חקירה" שהסתיימה בבית-המשפט בזיכוי הנאשמים.

האם כל מי שנחקר – גם נמצא אשם?!

האם מחלקת החקירות במס הכנסה קובעת פסק-דין "סופי"? !

לדעתי, גם אם הנהלת הרשות סבורה כי הנתונים והמקרים נכונים, אין זה ראוי לפרסם את שמות הנחקרים והנאשמים, עד אשר מוצו כל הליכי השפיטה הראויים, והוכח ברמת וודאות גבוהה, כי אכן הנתונים שפורסמו הם אמת.

מקרים בהם רואי-החשבון ויועצי-המס מואשמים בעצמם ב"העלמת מס", הרי שמדובר במקרים הזהים לבעלי-עסקים אשר "סרחו", ומטרת הפרסום היא בין השאר "למען יראו וייראו".

אבל כאשר מדובר ב"תכנון מס" שעורך רו"ח ויועץ המס ללקוח שלו, אשר מכל סיבה שהיא רשות-המיסים חושבת ש"תכנון המס" "עבר את הגבול הראוי" – אין שום סיבה להכפיש ולפרסם את שם היועץ ברבים!

אין שום ספק, כי המהלך המבריק אותו מבצעת הנהלת רשות המיסים, מכניס מאות מיליוני ₪ נוספים מידי שנה לקופת המדינה.

אין גם שום ספק שחלק גדול מהסכומים הללו אינם מהווים "מס אמת".

כחלק מעבודתם של רואי-החשבון ויועצי-המס, יש בידיהם "מידת גמישות" רבה מאוד בקביעת "ההכנסה החייבת" לצורך חישוב המס של לקוחותיהם.

מידת גמישות זו מאפשרת במקרים רבים ללקוח לחסוך כסף רב, תוך תכנון מס לגיטימי.

"הפחד והאימה" אותה מנסה רשות המיסים להטיל על היועצים, תגרום כמובן ליועץ (אשר בדר"כ לא מרוויח מזה כסף באופן ישיר, או לפחות בוודאי שלא באופן זהה ללקוח) – לבצע פעולות, שהינן לטובת רשות-המיסים, ואשר פוגעות באינטרס הכלכלי של הלקוח, דבר שיוביל במישרין להכנסות נוספות של מאות מיליוני ₪ לקופת המדינה.

כפי שציינתי, אין ספק שמדובר במהלך "מבריק" מצד המדינה! במקום לנסות ולגבות "מס אמת" מהנישומים, קל יותר, לפרסם שמות של מייצגים, ובכך להרתיע מייצגים מביצוע "תכנוני מס לגיטימיים", דבר שיקל מאוד על עבודת הרשות, ויוסיף כסף רב לקופתה של המדינה.

המפסידים המרכזיים ממהלך זה הם הנישומים!

אינני מתכוון חלילה לטעון כי המייצגים יבצעו, באופן מודע, פעולות לרעת הלקוח ולטובת רשות-המיסים. הכוונה היא לאותם המקרים (הרבים מאוד) בהם נתונה מידת שיקול דעת רבה למייצג, ובאופן "בלתי מודע" (או "מודע"), יעדיף שלא לבצע "תכנוני מס לגיטימיים" מהפחד מתגובת הרשות.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-934-רואה-חשבון-מס-הכנסה-בעקבותייך.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú