ralc.co.il

true

הודעה מוקדמת שיש לתת בשל פיטורים או התפטרות עובד

26.06.2007

אורך תקופת ההודעה המוקדמת

לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א-2001

להלן טבלה המבטאת את התקופה המינמלית של הודעה מראש, שעל המעביד לתת לעובד לפני הפסקת עבודתו.

לחלופין, רשאי המעביד לפטר את העובד לאלתר ובלבד שישלם לעובד פיצוי כספי בשווי השכר שהיה מגיע לעובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אליו עבד בה.

תקופת עבודה

משכורת חודשית

משכורת יומי / קבלני / שעתי

מחודש ראשון עד 6 חודשים

יום אחד לכל חודש עבודה

יום אחד לכל חודש עבודה

מחודש שביעי עד שנה

2.5 ימים על כל חודש עבודה

יום אחד לכל חודש עבודה

שנת עבודה

הודעה של חודש

14 יום

מעל שנה ופחות משנתיים

הודעה של חודש

14 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה הנוכחית

שנתיים

הודעה של חודש

21 יום

מעל שנתיים ופחות משלוש שנים

הודעה של חודש

21 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה הנוכחית

שלוש שנים

הודעה של חודש

הודעה של חודש

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1004-הודעה-מוקדמת-שיש-לתת-בשל-פיטורים-או-התפטרות-עובד.aspx

© כל הזכויות שמורות