ralc.co.il

true

החזר הוצאות נסיעה של עובדים שכירים לעבודה ובחזרה

04.07.2007

החזר הוצאות נסיעה

של עובדים שכירים לעבודה ובחזרה

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ביום 13.2.1976, והמתחדש כל פעם מחדש, כל עובד אשר זקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל מהמעסיק השתתפות בנסיעה ממקום מגוריו עד למקום עבודתו, עד המקסימום אשר מפורט בטבלה למטה.

סכום הוצאות הנסיעה, יקבע לפי המחיר הזול באוטובוס ציבורי או בכרטיס חופשי חודשי מוזל ממקום מגוריו למקום עבודתו על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות אם קיים כרטיס כזה.

עובד אשר צריך לנסוע למקום עבודתו יותר מאוטובוס אחד, זכאי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב גם בעד הנסיעה הנוספת, בתנאי שהיא בת שלוש תחנות עירוניות לפחות.

במידה והעובד מוסע למקום עבודתו, ובחזרה העובד נוסע בתחבורה ציבורית - יוחזר לו מחצית מהוצאות הנסיעה.

עובד אשר נסע למקום עבודתו על חשבון המעסיק או מטעמו לא יקבל החזר דמי נסיעות.

עובד אשר לא הגיע למקום עבודתו באותו יום - אינו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה, בעד יום ההיעדרות.

סכום מקסימום להחזר דמי נסיעות בחודש לעובד, אשר עובד 5 ימים בשבוע נכון לשנת 2007 (לפי 23 ימים בחודש)

486 ₪ לחודש

סכום מקסימום להחזר דמי נסיעות בחודש לעובד, אשר עובד 6 ימים בשבוע נכון לשנת 2007 (לפי 27 ימים בחודש)

571 ₪ לחודש

תאריך

תקרת סכום החזר דמי הנסיעות ליום

1.1.2007 ועד היום

21.14 ₪

1.1.2006

21.14 ₪

1.1.2005

21.14 ₪

1.7.2004

21.14 ₪

1.1.2003

20.76 ₪

1.7.2002

20.00 ₪

1.1.2002

19.05 ₪

1.1.2001

18.67 ₪

1.1.2000

18.31 ₪

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1034-החזר-הוצאות-נסיעה-של-עובדים-שכירים-לעבודה-ובחזרה.aspx

© כל הזכויות שמורות