ralc.co.il

true

הזכאות לימי חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951

09.07.2007

הזכאות לימי חופשה שנתית

לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951

לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951

לפי הסכם קיבוצי כללי (2) /
צו הרחבה (3)

ותק בשנים

זכאות בימים (1)

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)

ותק בשנים

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו)

6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

6 ימים בשבוע

5 ימים בשבוע

1-4

14

12

10

1

12

10

5

16

14

12

2

12

10

6

18

16

14

3

13

11

7

21

18

15

4

13

11

8

22

19

16

5

14

12

9

23

20

17

6

19

17

10

24

21

18

7

19

17

11

25

22

19

8

19

17

12

26

23

20

9

26

23

13

27

24

20

10

26

23

14 +

28

24

20

11

26

23

(1) על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה.

הזכאות בימי עבודה בפועל נטו לעובדים 6 ימים בשבוע או 5 ימים בשבוע, היא לאחר קיזוז ימי המנוחה אלו.

(2) הטבלה המייצגת את הזכאות לימי חופשה לפי הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה, הינה לפי ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. הסכם זה מסדיר את המעבר לשבוע עבודה מקוצר. ההסכם חל באמצעות צו הרחבה על ענפים אשר מפורטים בתוספת לצו ההרחבה למעט מקומות העבודה והמעסיקים הבאים:

2.1 מקום עבודה שמעסיק עד 4 עובדים.

2.2 מעבידים ועובדים שמעבר לשבוע עבודה מקוצר בין 5 ימים יוסדר או מוסדר לגביהם בהסכם הקיבוצי.

2.3 חברות ממשלתיות.

2.4 חברות עירוניות.

2.5 ועדת הפיקוח קבעה שהוראות ההסכם אשר הורחבו אינם חלים על המעביד.

(3) תחומי התעסקות אשר עליהם חל צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה הם:

§ תעשיה

§ מסחר בסיטונאות (לא כולל מעביד שהעיסוק שלו בחלקו מסחר סיטונאי ובחלקו השני מסחר קימעוני).

§ מלאכה

§ חברות ביטוח

§ שמירה ואבטחה

§ בתי קולנוע

§ קבלני ניקיון ואחזקה

§ יבוא ויצוא


שירותים עסקיים

§ אריזות מוצרים (כללי) ומזון

§ הפצת סרטים

§ סוכנויות לסחר חוץ

§ אחסנה בקירור

§ הובלות יבשתית

§ שירותי משרד

§ אחסנה בערובה

§ האחדות מטענים

§ השגחה

§ אחסנה כללית

§ בלדרות

§ סוכני קניות

§ ספנות (סוכנויות)

§ עמילות מכס

§ ספרית סחורות

§ תעופה (סוכנויות

§ שילוח בינלאומי

§ שירותי תקשורת/טלקס

§ סוכנויות של יצרנים/סוחרים מחו"ל

יצוין כי צו ההרחבה מחייב את כל הסקטורים הנ"ל ומעסיקיה לפעול על פי ולא על פי הוראות חוק חופשה שנתית.

מודגש בזה, כי ייתכנו ענפים נוספים אשר לגביהם יש הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה שאינם מפורטים לעיל.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1042-הזכאות-לימי-חופשה-שנתית-לפי-חוק-חופשה-שנתית-תשי-א-1951.aspx

© כל הזכויות שמורות