ralc.co.il

true

שיעור דמי ביטוח לאומי לעובדים שכירים

16.01.2008

שיעור דמי ביטוח לאומי לעובדים שכירים

לפי לוח י' לחוק הביטוח הלאומי

שיעור דמי ביטוח בגין שכר עובד שאינו בעל שליטה בחברה מעטים , מלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל הפרישה

נכון לשנת 2008

ענף

מופחת *

עד שכר בסך של 4,598 ש"ח

מלא *

משכר של 4,598 ₪ ועד תקרה של 36,760 ש"ח

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

זקנה ושאירים

1.78

0.22

1.45

5.99

3.85

2.04

סיעוד

0.06

0.01

0.05

0.21

0.14

0.06

נכות כללית

0.43

0.11

0.30

2.30

1.86

0.42

נפגעי תאונות

0.02

0.01

0.01

0.09

0.07

0.02

נפגעי עבודה

0.45

--

0.41

0.61

--

0.59

אמהות

0.17

0.04

0.12

1.04

0.87

0.16

ילדים

1.58

--

1.47

2.17

--

2.08

אבטלה

0.04

0.01

0.03

0.25

0.21

0.04

זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד

0.01

--

0.01

0.02

--

0.02

סה"כ דמי ביטוח לאומי

4.54

0.40

3.85

12.68

7.00

5.43

דמי ביטוח בריאות

3.10

3.10

--

5.00

5.00

--

סה"כ דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

7.64

3.50

3.85

17.68

12.00

5.43


* מופחת / מלא

שיעור דמי ביטוח לאומי לניכוי

בעקבות החוק לצמצם ממדי העוני והפערים בהכנסות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל מתאריך 1.1.1995 הונהגו שני שיעורים לניכוי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות על פי רמת ההכנסה. שיעור לניכוי מלא על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (לשנת 2008 - 36,760 ₪ לחודש), ושיעור לניכוי מופחת על החלק שאינו העולה על 60% מהשכר הממוצע.

מס' סידורי 300001

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1127-שיעור-דמי-ביטוח-לאומי-לעובדים-שכירים.aspx

© כל הזכויות שמורות