ralc.co.il

true

נתונים נבחרים המבוססים על השכר החודשי הקובע לביטוח לאומי

16.01.2008

נתונים נבחרים המבוססים על השכר החודשי הקובע

לפי חוק הביטוח הלאומי

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

אפריל עד דצמבר

(2)(1)

ינואר עד מרץ

(1)

שכר ממוצע (סעיף 2 לחוק)

7,663

7,537

7,383

6,964

6,964

6,964

6,964

7,050

6,964

6,347

15% שכר ממוצע במשק הגדרת "עובד עצמאי"

1,149

1,131

1,107

1,045

1,045

1,045

1,045

1,058

1,045

952

מחצית שכר ממוצע במשק (3)

3,832

3,769

3,692

3,482

3,482

3,482

3,482

3,525

3,482

3,174

60% שכר ממוצע במשק(3)

4,598

4,522

4,430

---

---

---

---

---

---

---

4 פעמים שכר ממוצע במשק - תקרה

---

---

---

27,856

27,856

27,856

27,856

28,200

27,856

25,388

5 פעמים שכר ממוצע במשק - תקרה

36,760

35,760

35,760

34,820

34,820

34,820

34,820

35,250

34,820

31,735

1. בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2002 נקבע בהוראת שעה, שהשכר הקובע ("הממוצע") לפי חוק הביטוח הלאומי בשנת 2002 יהיה זהה לשכר הממוצע במשק ביום 31 בדצמבר 2001, למעט:

1.1. גמלאות נכות כללית (פרק ט') וגמלאות אחרות, שנקבעו, השכר הקובע הוא
7,050 ₪ לחודש.

1.2. גמלאות אחרות, בחודשים ינואר פברואר 2002 השכר הקובע במשק היה 7,050 ₪ לחודש.

1.3. תשלום דמי ביטוח בחודשים ינואר עד מרץ 2002 – השכר הקובע היה סך של 7,050 ₪ בחודש. החל מחודש אפריל 2002 ואילך, השכר הקובע הוא בסך 6,964 ₪ לחודש.

2. השכר הקובע הוקפא עד תום שנת 2005. החל משנת 2006 נקבעו כללים חדשים, כמפורט בטבלה לעיל.

3. לצורך חישוב שיעורי ביטוח לאומי מופחתים עד הסכום הנקוב.

מס' סידורי 300002

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1135-נתונים-נבחרים-המבוססים-על-השכר-החודשי-הקובע-לביטוח-לאומי.aspx

© כל הזכויות שמורות