ralc.co.il

true

החלטת כופר מע"מ ומכס

12.08.2007

החלטת כופר מע " מ ומכס 1/06

הנושא : קיזוז מס תשומות שלא כדין

העובדות :

עוסק בעיבוד שום מאזור אשדוד נחשד בקיזוז מס תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות מס פיקטיביות בשנים 1996-2000 בסכום מס של 303,996₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 91,125 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר -

2.1. עבירה ראשונה .

2.2. קיזוז מס תשומות שלא כדין מהווה חלק מזערי ממחזור העוסק .

2.3. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס 2/06

הנושא : העלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין

העובדות :

עוסק בפינוי פסולת מאזור חיפה נחשד בהעלמת עסקאות וקיזוז מס תשומות שלא כדין בשנים 2004-2000 בסכום מס של 600,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 180,000

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר -

2.1. בעיות רפואיות קשות של העוסק .

2.2. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 3/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק בהסעת נוסעים מאזור רחובות נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2000-2002 בסכום מס של 192,178 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. להזהיר את העוסק מתן אזהרה .

2. הנימוקים להחלטה :

2.1. עבירה ראשונה של העוסק

2.2. העוסק אדם מבוגר מאוד וסובל מבעיות רפואיות קשות .

2.3. בעיות כלכליות קשות .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 4/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק בתכנון וייעוץ כבישים מאזור תל אביב נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2000-2003 בסכום מס של 478,805 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 119,701 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר -

2.1. עבירה ראשונה .

2.2. בעיות רפואיות קשות של העוסק .

2.3. המחדל הוסר - החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 5/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק בייצור סכום מאזור באר שבע נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 1999-2002 בסכום מס של 239,208 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 47,482 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר

2.1. ההכנסות דווחו למס הכנסה ונרשמו בספרים .

2.2. כיום העסק אינו פעיל .

2.3. המחדל הוסר - החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 6/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק במתן שירותי ספירת מלאי מאזור רחובות נחשד בהעלמת עסקאות בשנים - 2001 2003 בסכום מס של 310,996 ₪.

) בעבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה :

1. הושת כופר כסף בסך של 93,299 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר

2.1. העסק בפירוק ואינו פעיל .

2.2. קשיים כלכליים של העוסק .

2.3. העוסק עומד בהסדר התשלומים שנקבע לו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 7/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק במתן שירותי כוח אדם מאזור תל אביב נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2001-2002 בסכום של 521,000 ₪.

(בעבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ (.

החלטה :

1. להזהיר את העוסק מתן אזהרה .

2. הנימוקים להחלטה :

2.1. נסיבות אישיות קשות .

2.2. העוסק מבוגר מאוד .

2.3. כיום העסק אינו פעיל

2.4. הסרת המחדל - החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 8/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק בייצור כלי מיטה מאזור יבנה נחשד בהעלמת עסקאות בשנת 2003 , בסכום של 378,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. הושת כופר בסך של 110,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר :

2.1. עבירה חד פעמית .

2.2. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 9/06

הנושא : קיזוז מס תשומות שלא כדין

העובדות :

עוסק בענף המסעדות ובתי קפה מאזור חיפה נחשד בקיזוז מס תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות מס פיקטיביות בשנים 2001-2004 בסכום של 347,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. הושת כופר בסך של 105,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר :

2.1. התיק חלק מפרשיה שרוב תיקיה נסגרו בכופר .

2.2. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 10/06

הנושא : קיזוז מס תשומות שלא כדין

העובדות :

עוסק בענף המסעדות ובתי קפה מאזור ת " א נחשד בקיזוז מס תשומות שלא כדין באמצעות

חשבוניות מס פיקטיביות בשנים 2001-2004 בסכום של 144,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. הושת כופר בסך של 45,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה ןקביעת כופר :

2.1. התיק חלק מפרשיה שרוב תיקיה נסגרו בכופר .

2.2. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 11/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

עוסק בהנדסת חשמל מאזור ראשל " צ נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2001-2004 בסכום מס של 350,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. הושת כופר בסך של 175,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר :

2.1. לעוסק אין עבירות קודמות .

2.2. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 12/06

הנושא : העלמת עסקאות

העובדות :

סוכן ביטוח מאזור ת " א נחשד בהעלמת עסקאות בשנים 2001-2004 בסכום מס של 253,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה וקביעת כופר :

2.1. בעיות רפואיות קשות של העוסק .

2.2. הסרת המחדל - החוב שולם במלואו .


==================================================

החלטת כופר מע " מ ומכס מס 13/06

הנושא : קיזוז מס תשומות שלא כדין

העובדות :

עוסק בענף הבניה מאזור ראשל " צ נחשד בקיזוז מס תשומות שלא כדין באמצעות חשבוניות מס פיקטיביות בשנים 1998-2000 בסכום מס של 232,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 117 ב ' לחוק מע " מ ( .

החלטה

1. לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור .

2. הנימוקים להחלטה :

2.1. משך הזמן שעבר מביצוע העבירות .

2.2. העוסק בגיל מבוגר מאור וסובל מבעיות רפואיות קשות .

2.3. הסרת המחדל החוב שולם במלואו .__

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1151-החלטת-כופר-מע-מ-ומכס.aspx

© כל הזכויות שמורות