ralc.co.il

true

הכנסות מקסימום לתשלום דמי ביטוח לאומי

16.01.2008

הכנסות מקסימום לתשלום דמי ביטוח לאומי

החל מיום

לחודש

לרבעון

1.1.2008

36,760

110,280

1.10.2007

35,760

107,280

1.7.2007

35,760

107,280

1.4.2007

35,760

107,280

1.1.2007

35,760

107,280

1.10.2006

35,760

107,280

1.7.2006

35,760

107,280

1.4.2006

35,760

107,280

1.1.2006

35,760

107,280

1.10.2005

34,820

104,460

1.7.2005

34,820

104,460

1.4.2005

34,820

104,460

1.1.2005

34,820

104,460

1.10.2004

34,820

104,460

1.7.2004

34,820

104,460

1.4.2004

34,820

104,460

1.1.2004

34,820

104,460

1.10.2003

34,820

104,460

1.7.2003

34,820

104,460

1.4.2003

34,820

104,460

1.1.2003

34,820

104,460

1.10.2002

34,928

104,784

1.7.2002

34,928

104,784

1.4.2002

34,928

104,784

1.1.2002

34,928

104,784

1.10.2001

16,646

49,938

1.7.2001

16,646

49,938

1.4.2001

16,646

49,938

1.1.2001

16,646

49,938

החל מחודש ינואר 2006, ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח אינה נגזרת מן השכר

הממוצע במשק כפי שהיה בעבר, אלא לפי 5 פעמים הסכום הבסיסי.

מס' סידורי 300006

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1403-הכנסות-מקסימום-לתשלום-דמי-ביטוח-לאומי.aspx

© כל הזכויות שמורות