ralc.co.il

true

השינויים בתקינה החשבונאית והשפעתם על הדיווח

13.11.2007
פתח דבר, מסגרת ההרצאה, בין GAAP ובין חשבונאות המס פער התכליות, בין GAAP ובין חשבונאות המס הגישות בעולם, בין GAAPובין חשבונאות המס, בין GAAPובין חשבונאות המס הדין בארה"ב, הדין בארה"ב, גישת ההפרדה המלאה, בין GAAP ובין חשבונאות המס, בין GAAPובין חשבונאות המס - סיכום, בין GAAP ובין חשבונאות המס הדין בישראל (סקירת פסיקה), הגישה הנוהגת בישראל, השיטה הנוהגת בישראל, עיגון הגישה הסלקטיבית מתוך טיוטת דוח הוועדה, סקירת סוגיות העולות מהתקנים החשבונאיים, שיטות להכרה בהכנסה- 18 IAS, בסיס הדיווח, תקן חשבונאות מספר 30 מהו "נכס בלתי מוחשי", תקן חשבונאות מספר 30 יציאות "צופות פני עתיד" שאינן "נכס", תקן 30- הוצאות מו"פ, נכסים בלתי מוחשיים מוניטין בחשבונאות, מוניטין בדיני המס-פחת, מוניטין בדיני המס-כימות, הילכת שלמה שרון – הזיקה בין המוניטין המיסויי לזה החשבונאי, מוניטין - כימות, מוניטין בדיני המס, תקן 27 (16 IAS)-רכוש קבוע, תקן 24 – תשלום מבוסס מניות עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשיר הוני (עובדים), הוראות תקן 24 תשלום מבוסס מניות [עובד-מעביד], תקן 22 – מכשירים פיננסיים גילוי והצגה מכשירים מורכבים כגון אג"ח להמרה, תקן 22 – מכשירים פיננסיים גילוי והצגה ייחוס הוצאות הנפקה, תקן 22 – מכשירים פיננסיים גילוי והצגה הוראות סילוק מותנה והלוואות non recourse, צירופי עסקים – IFRS 3 Business combinations, PPA- purchase price allocation,

לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1523-השינויים-בתקינה-החשבונאית-והשפעתם-על-הדיווח.aspx

© כל הזכויות שמורות