ralc.co.il

true

החזרי מע"מ בגין הוצאות פיתוח קרקע ששולמו לחברות כלכליות עירוניות

10.03.2004

פס"ד מהפכני מאפשר תביעת החזרי מע"מ

בגין הוצאות פיתוח ששילמו לחברות כלכליות עירוניות

פסק דין שהתקבל לאחרונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המבטל את ההסדר בין התאחדות הקבלנים לבין מע"מ, מאפשר לקבלנים ולעוסקים אחרים, לתבוע החזרי מע"מ ששילמו בגין הוצאות פיתוח של מקרקעין שרכשו לצורך עסקיהם.

המדובר בדרך כלל בתשלומים ששולמו לחברות כלכליות - עירוניות, בבעלותן של רשויות מקומיות, עבור הוצאות הפיתוח של המגרשים והמתחמים שלהם. משמעות פסק הדין הינה כי כל עוסק שרכש או חכר מקרקעין לצורך ייצור הכנסתו, כאשר כחלק מעסקת הרכישה חויב לשלם את הוצאות הפיתוח לתאגיד כלכלי שפיתח את המתחם, ואשר לפי ההסדר בין התאחדות הקבלנים לבין מע"מ, לא היה רשאי עד היום לנכות את מע"מ התשומות בגינו, רשאי כיום לתבוע החזרי מע"מ תשומות בגין הוצאות הפיתוח, אלו שבוצעו בתוך תחום המגרש, ואלו שבוצעו מחוצה לו.

רמי אריה עו"ד ורו"ח , מוסר כי בעקבות פסק הדין יוכלו קבלנים ועוסקים ששילמו בגין הוצאות פיתוח לחברות כלכליות – עירוניות, ואשר עד היום לפי ההסדר האמור בין התאחדות הקבלנים למע"מ, לא קיזזו מע"מ מהוצאות הפיתוח, לתבוע החזרי מע"מ בסכומים העשויים להגיע לעשרות ומאות מיליוני שקלים, שכן מרכיב הוצאות הפיתוח מהווה מרכיב כספי נכבד בכל פרוייקט מקרקעין שבוצע במדינה בחמש השנים האחרונות.

בית המשפט קבע כי ההסדר של מע"מ עם התאחדות הקבלנים מיום 2.8.95, אשר קבע כי כאשר בוצעו עבודות פיתוח ותשתיות, על ידי חברה מפתחת, חלף תשלום אגרות והיטלי פיתוח. יש לראות את החברה המפתחת כמבצעת את עבודות הפיתוח לרשות המקומית ולא ליזם, לפיכך על החברה המפתחת להוציא חשבונית מס לרשות המקומית, ולא ליזם, ולפיכך ליזם אין מס תשומות לניכוי. אינו מחייב את הקבלנים והעוסקים ששילמו מע"מ בגין הוצאות הפיתוח של תשתיות המתחמים שבהם רכשו את המקרקעין.

בפס"ד שניתן ביום 30.7.2002 בעניין בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ( להלן – בוני התיכון ) נגד מע"מ באר שבע ( להלן – מע"מ), בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (ע"ש 1535/00 , טרם פורסם), נקבע כי אין כל תוקף חוקי להסדר ולהסכמה שבין התאחדות הקבלנים לבין מע"מ, שכן – כך קובע בית המשפט - הסכם בין מע"מ להתאחדות הקבלנים, איננו יכול לבוא במקום החוק. אם ההסדר הוא על פי החוק, כי אז אין צורך בהסדר. ואילו, אם ההסדר הוא בניגוד לחוק, החוק קובע ולא ההסדר. יתרה מזאת, התאחדות הקבלנים, איננה יכולה לחייב את בוני התיכון כנגד הוראות החוק. לא הוכח, שבוני התיכון נתנה ייפוי כוח להתאחדות הקבלנים, לוותר בשמה על זכויות חוקיות שעומדות לה.

הטענה העיקרית של מנהל מע"מ באר שבע (להלן – מע"מ) בערעור זה היא, שגם אם בוני התיכון חוייבה לשלם לחברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ שביצעה את עבודות הפיתוח, הרי הינו עבור עבודות שעיריית אשדוד, חייבת לבצע, בתוקף תפקידה כעירייה והיא הטילה ביצוע עבודות אלה, על חפ"א רק בשל שיקולי מימון. מע"מ טען כי לא ניתן לנכות את מע"מ התשומות, מכיוון ועיריית אשדוד איננה עוסק מורשה המוכר במע"מ, אלא מוסד ללא כוונת רווח ועל כן איננה רשאית לנכות מס תשומות, וגם בוני התיכון איננה רשאית לנכות מס התשומות, כי היא איננה מקבל השירות במקרה זה.

בית המשפט קבע כי אין לשלול מבוני התיכון, את הזכות לנכות את מס התשומות, שבוני התיכון שילמה כמס ערך מוסף לחברה העירונית לפיתוח אשדוד עבור פיתוח התשתיות. שהרי, בוני התיכון רכשה את המגרש מהמינהל, לצורך בניית דירות על אותו מגרש. בוני התיכון עוסקת, במכירת דירות, לאחר שהיא מסיימת את בנייתן. מכירת דירות, חייבת במס, שכן הדירה היא נכס במובן החוק. הערך המוסף, שבוני התיכון "מייצרת", היא בניית הדירות על מגרש קיים. בית המשפט פסל מכל וכל את טענת מע"מ שיש קשר בין ההנחות שקיבלה בוני התיכון בגין איגרות מעיריית אשדוד לבין קיזוז המע"מ על הוצאות הפיתוח שבוצעו על ידי החברה העירונית.

רמי אריה, עו"ד ורו"ח , מוסיף ומציין כי למע"מ עומדת האפשרות להגיש ערעור לבית המשפט העליון בבקשה לקבוע כי ההלכה שנקבעה בפס"ד זה בטלה. ערעורים דומים כבר הוגשו באותו עניין לגבי הלכות שנקבעו בביתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה. כל עוד לא נתקבלה הלכה סותרת בבית המשפט העליון, רשאים עוסקים, כאמור, שלא קיזזו מע"מ תשומות מהוצאות הפיתוח, לפנות למע"מ בדרישה לקיזוז מע"מ התשומות ולו רק כדי לעצור את מועד התיישנות התביעה. בהערכה שמרנית מדובר באפשרות לתביעות החזרי מע"מ בסכומים של עשרות ומאות מיליוני שקלים שלא נתבעו עד היום, שכן מרבית הקבלנים פעלו לפי ההסדר בין התאחדות הקבלנים למע"מ, שכאמור נפסל על ידי בית המשפט.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-155-החזרי-מע-מ-בגין-הוצאות-פיתוח-קרקע-ששולמו-לחברות-כלכליות-עירוניות.aspx

© כל הזכויות שמורות