ralc.co.il

true

שיוך הפסדים מחברה משפחתית לצורך קביעת זכאות לקצבת זקנה

09.01.2008

שיוך הפסדים מחברה משפחתית לצורך קביעת זכאות לקצבת זקנה

גרשון נוימן, רו"ח

ביום 1.1.08 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בתיק בל (ת"א) 3595/07 שבתי בן בסט נגד המוסד לביטוח לאומי.

בית הדין דן בשיוך ההפסד מחברה משפחתית לנישום לצורך קביעת זכאותו של התושב לקצבת זקנה.
כידוע, הזכאות לקצבת זקנה ב"גיל המותנה" תלויה בגובה ההכנסה ("הכנסה מירבית").
במקרה דנן התעוררה השאלה האם הפסדים מחברה משפחתית, אשר יוחסו לנישום לצורך מס הכנסה גורמות להקטנת ההכנסה המשמשת לצורך קביעת הזכאות לקצבת זקנה.
בית המשפט קבע, בהמשך להלכת מתיתיהו וייס , כי כשם שהכנסה מחברה משפחתית, אשר לא חולקה כדיבידנד, אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי, כך גם הפסדי החברה המשפחתית איננה משפיעה על גובה ההכנסה המשמשת כבסיס לקביעת הזכאות לקצבת זקנה.
יש לשים לב כי החל מיום 1.1.08 שונה חוק הביטוח הלאומי , כך שהכנסות מחברה משפחתית, אף אם לא חולקו בפועל, ישויכו לבעל המניות, לצורך קביעת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי.
מכאן יש להניח, כי החל מיום 1.1.08 גם הפסדי החברה המשפחתית, ישויכו לבעל המניות, לצורך קביעת ההכנסה החייבת מדמי ביטוח לאומי.

הערת מיסים ועסקים:
נראה כי החל מיום 1.1.2008,
הכנסות או הפסדים מחברה משפחתית או חברת בית או חברה שקופה ישוייכו לבעלי המניות לפי העניין, גם לצורך מבחני ההכנסות בקבלת קצבאות לפי חוק הביטוח הלאומי.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1617-שיוך-הפסדים-מחברה-משפחתית-לצורך-קביעת-זכאות-לקצבת-זקנה.aspx

© כל הזכויות שמורות