ralc.co.il

true

ההבדלים בין זיקת הנאה לשכירות

13.03.2004

ההבדלים בין זיקת הנאה לשכירות

ע' 139 במחברת בחינה ירושלים תש"ס

זיקת הנאה

שכירות

שעבוד במקרקעין בלי זכות להחזיק

זכות להחזיק ולהשתמש

מהות העיסקה

טעונה רישום מהיום הראשון

עד 5 שנים לא טעונה רישום

הרישום

יש עבירות יותר חופשית

סעיף 22 לחוק השכירות - נדרשת הסכמת המשכיר בתנאים סבירים

העבירות

לטובת אדם או מקרקעין 95 לחק"מ

לטובת אדם

מי הנהנים

יכולה להיות עסקת חינם

חייבת להיות בתמורה (ללא תמורה- נחשב כשאילה)

תמורה

יכולה להיות לצמיתות

חייבת להיות מוגבלת בזמן

משך הזמן

כיוון שאין תפיסת חזקה- איננה פוגעת בזכויות בעלי המקרקעין

זמן ארוך מאד עשוי להיחשב כהעברת בעלות

פגיעה בזכויות

יש סמכות לפי # 96 לחק"מ לשנות או לבטל

לא ניתן לשנות או לבטל שכירות ארוכה

התערבות ביהמ"ש

#94 ניתן לרכוש ז"ה מכח התישנות על כל סוגי המקרקעין

חל הכלל הרגיל, כשבמקרקעין מוסדרים אין התיישנות

התיישנות

# 93 לחק"מ. ח' השכירות לא חל

# 15-20 לחק"מ, #31 חוק השכירות

הגנת הבעלות

זכות מעבר לפחות מ 5 שנים- ניתן לראות בה זכות שימוש ולהחיל את # 31 לחוק השכירות ובכך לפטור אותה מחובת רישום

חריגים ומקרים גבוליים

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-178-ההבדלים-בין-זיקת-הנאה-לשכירות.aspx

© כל הזכויות שמורות