ralc.co.il

true

גילוי מסמכים מוגבל בתובענה ייצוגית כנגד רואי חשבון

06.09.2008

גילוי מסמכים מוגבל בתובענה ייצוגית כנגד רואי חשבון

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 21.8.2008 קבע בית המשפט העליון בע"א 1402/08 קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח נ' עובדיה קדמי ואחרים, כי יש להגביל צו גילוי מסמכים שניתן למשרד רואי חשבון ולאפשר רק גילוי מסמכים שהיה להם קשר ישיר עם הביקורת של הדוחות נשוא התביעה הייצוגית, כדלקמן:

1. עובדיה קדמי (להלן: "המשיב") הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד כור תעשיות בע"מ וגורמים שונים, ביניהם משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר -רואי חשבון, בגין איגרות חוב שרכש, של חברת "מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ" (להלן: "החברה") אשר נמחקו מהבורסה, עקב היקלעות החברה לחדלות פירעון.

2. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה בשם רוכשי איגרות החוב נגד שורה של גורמים אשר לטענתו עליהם לפצותם על הפסדיהם. לרבות משרד רואי החשבון של החברה, אשר לגביו נטען כי נמנע מלכלול הערת עסק חי או כל הערת אזהרה אחרת בדו"חות שערך על מצבה הכלכלי של החברה, על אף סימני אזהרה שהיו אמורים לעורר את חשד רואי החשבון.

3. משרד רואי החשבון טען כי בעת בדיקת נאותות החברה, הסתמך על מסמכים שונים אשר היוו "גורמים מקלים" ועמדו כמשקל נגד לסימני האזהרה ולכן לא מצא לנכון לרשום הערת "עסק חי" בחוות דעתו על דוחות החברה.

4. המשיב ביקש להוציא "צו גילוי מסמכים" כנגד משרד רואי החשבון, שבו ביקש גילוים של "כל התכתובות המסמכים שנדרשו או הועברו... לעניין פרעון האג"ח וכנ"ל לעניין סימני האזהרה והגורמים המקלים וההבהרות, לרבות התכניות המגובשות לשיפור מצב החברה".

5. בהמ"ש קובע כי יש לצמצם את היקף הגילוי עליו הורה בית המשפט המחוזי בהקשר לבקשה לצו לגילוי מסמכים. לשיטתו, תחול חובת הגילוי רק על מסמכים ותכתובות עליהם הסתמכה החברה, לצורך גיבוש הדו"חות נשוא הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

הערת המערכת:

לא ברור באם גילוי המסמכים מתייחס גם לגילוי ניירות העבודה שערך רואה החשבון בבואו לחוות דעתו על דוחות החברה. נזכיר, כי בהלכת חיים אינדיג שפורסמה לאחרונה, לא הסכים בהמ"ש לאפשר לחבר דירקטוריון של חברה, לעיין בניירות עבודה של רואי החשבון של אותה חברה. אולם, בענייננו, מדובר בגילוי לבעלי המניות ולא לחבר דירקטוריון ועל גילוי שכזה טרם יצאה הלכה בפסיקה. עם זאת, עמדת לשכת רואי חשבון, כי בכל מקרה, ניירות העבודה של רואה החשבון אינם חייבים גילוי ולא ייחשפו לידיעת המבוקר.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1925-גילוי-מסמכים-מוגבל-בתובענה-ייצוגית-כנגד-רואי-חשבון.aspx

© כל הזכויות שמורות