ralc.co.il

true

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪

25.12.2008

ועדת הכספים של הכנסת אישרה תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת רשות המסים לתקן כהוראת שעה לשנת 2009 את תקנות מס ערך מוסף, לפיהן יורחב מעגל העוסקים המשלמים מע"מ על בסיס מזומן וכן יגדל מספר העוסקים המדווחים ומשלמים למע"מ אחת לחודשיים. המהלך הינו חלק מתכנית ההאצה שגובשה באוצר בכדי להקל על תזרים המזומנים של העוסקים במשק.

במסגרת התיקון אישרה הועדה את ההצעה להגדיל כהוראת שעה את היקף בתי העסק מתחום השירותים שישלמו מע"מ על בסיס מזומן , וזאת לגבי עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪.

משמעות הוראה זו, שעוסקים אלו ישלמו מע"מ רק במועד בו התקבלו בפועל התשלומים בידיהם ולא במועד בו נתן העוסק שרות או סיפק את המוצר. תשלום בדרך זו, יקל על תזרים המזומנים של עסקים אלה. יש לצעד זה חשיבות יתרה, ככל שיש פערי זמן גדולים בין אספקת השרות או המוצר לבין התשלום בעדו על ידי הצרכן. לפי נתוני רשות המסים, 233,000 עסקים משלמים כיום מע"מ על בסיס מזומן ובעקבות השינוי, צפויים עוד 45,000 עסקים לדווח על בסיס מזומן.

עוד הצעה של רשות המסים שאושרה ע"י ועדת הכספים היתה להרחיב את היקף בתי העסק שישלמו מע"מ אחת לחודשיים , ולא מידי חודש. גם בצעד זה יש כדי להקל על תזרים המזומנים של העסק. היות והעסק יעביר את תשלומי המע"מ כעבור 30 ימים נוספים לעומת המצב כיום. עפ"י הנתונים, כ- 75% מכלל העוסקים מדווחים כיום על בסיס דו חודשי ועם קבלת התיקון ידווחו כ- 85% על בסיס דו-חודשי, סך של 380,000 עוסקים.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2019-ועדת-הכספים-של-הכנסת-אישרה-תשלום-מע-מ-על-בסיס-מזומן-לעוסקים-בענפי-השירותים-שמחזור-עסקאותיהם-אינו-עול.aspx

© כל הזכויות שמורות