ralc.co.il

true

נחתמה אמנת מס חדשה בין ישראל לאנגליה

03.05.2009

נחתמה אמנת מס חדשה בין ישראל לאנגליה

הודעות משרד האוצר

ממשלת אנגליה התחייבה לראשונה כי לא יוטל מס על פנסיות שמקבלים עולים חדשים מישראל לאנגליה.

במסגרת מדיניות משרד האוצר לחתום על אמנות מס חדשות עם מדינות מרכזיות החברות בארגון ה-OECD, נחתמה בראשי תיבות אמנה חדשה למניעת כפל מס בין ישראל לאנגליה.

האמנה קובעת, בין השאר, ניכוי מס בשיעור של 5% מדיבידנד ופטור מהמס לדיבידנד בידי בעל שליטה בחברה ובידי קרן פנסיה (לרבות חסכון ארוך טווח לגיל פרישה באמצעות חברת ביטוח), 5% ניכוי מס מריבית ופטור ממס לריבית על אג"ח של המדינה, על אג"ח קונצרנית הנסחרת בבורסה ועל ריבית בידי קרן פנסיה וכן פטור מניכוי מס מרווח הון ומתגמולים במדינת המקור (כלומר תושב ישראל לא יצטרך לשלם מס באנגליה על רווחי הון שנצבר באנגליה, אלא רק בישראל ולהיפך).

במסגרת האמנה סוכם כי תינתן הטבה לעולים חדשים שיבחרו לעלות מאנגליה לישראל, ממשלת אנגליה התחייבה לראשונה כי לא יוטל מס על פנסיות שמקבלים עולים חדשים לישראל מאנגליה.

לראשונה ניתנת באמנה זו התייחסות להכנסת בעל מניות בקרן להשקעות במקרקעין (Reit) ונעשית בה הבחנה בין מי שמחזיק עד 10% מהון המניות בקרן לבין מי שמזיק ביותר מ-10%. מי שמחזיק עד 10% מהון המניות – הכנסתו תמוסה בשיעור של 15% בלבד. מי שמחזיק ב-10% או יותר בקרן – הכנסתו תמוסה כהכנסה ממקרקעין בישראל.

חידוש נוסף באמנה זו הוא קביעת קריטריונים מנחים לרשויות המס של שתי המדינות, שיסייעו להן לקבוע איזו מדינה תחשב לצרכי מס כמקום התושבות של הסדר הנאמנות וכיצד ימוסו ההכנסות (לדוגמא, הכנסות או נכסים של תושב ישראל שמנוהלים באנגליה, ימוסו בהתאם לקריטריונים שנקבעו באמנה).

בראש המשלחת הישראלית לדיונים עמדה עו"ד טליה דולן-גדיש, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה, והשתתפו בה רו"ח ועו"ד אופיר לוי, מרכז מקצועי של המשלחת, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי במינהל הכנסות המדינה, ורו"ח עוז חלבי, מ"מ מנהל היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2140-נחתמה-אמנת-מס-חדשה-בין-ישראל-לאנגליה.aspx

© כל הזכויות שמורות