ralc.co.il

true

החובה בניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה נקבעת בהתאם לתוספות

08.11.2010

החובה בניהול חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה נקבעת

בהתאם לתוספות

אליוט ישראל (משה כדר)- מחלקה מקצועית *

מס' התוספת בהוראות ניהול פנקסי חשבונות

החייבים בניהול חשבונות בשיטה הכפולה בשנת 2010

א

יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים 18 מועסקים לפחות;

ב

סיטונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים 4 מועסקים לפחות;

ג

קמעונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים 7 מועסקים לפחות;

ד

קבלנים שעלות הבניה שלהם או מחזור עיסקם עולה על 3,450,000 ש"ח;

ז

בעלי בתי ספר לנהיגה המפעילים 5 כלי רכב לפחות ללימוד נהיגה;

ח

בעלי בתי ספר (בכל תחום) שמספר תלמידיהם הממוצע עולה על 150;

ט

סוחרי מקרקעין שמחזור עיסקם בתוספת עלות המלאי עלה על 10,350,000 ש"ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 560,000 ש"ח;

י

סוחרי רכב שמחזור עיסקם עולה על 10,350,000 ₪ או מתווכי רכב שעמלתם השנתית עולה על 420,000 ש"ח;

יא

נותני שירותים אחרים (למעט בעלי מקצועות חופשיים) שמחזורם השנתי עולה על 1,950,000 ש"ח, ובעל מוסך שמחזורו השנתי עולה על 2,700,000 ש"ח;

יב

חקלאים שמחזורם בחקלאות עולה על 4,700,000 ש"ח;

יד

בעלי תחנות דלק העוסקים במכירת דלק בלבד, או בנוסף עוסקים במתן שרותי סיכה או רחיצה;

טו

סוכנויות ביטוח המורשות להדפיס פוליסות (להבדיל מסוכני ביטוח);

טז

יהלומנים למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או מתווך;

מוסד ציבורי/

ארגון מקצועי/

מלכ"ר

מוסד ציבורי לפי סעיף 9(2), ארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) ומלכ"ר (כולל קופות גמל) שמחזורו (**) בשנת 2009 עולה על 500,000 ש"ח או המעסיק מעל ל- 10 עובדים.

(**) במוסד ציבורי המונח מחזור כולל גם תרומות ומענקים.

הגדרת "מחזור" - סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן - השנה הקובעת), והכל לפי הסכום הגבוה כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי העניין.

"מועסק"- לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק;

לעניין זה-

(א) חניך או מי שעבד לא יותר מארבע שעות ביום ייחשב לחצי מועסק;

(ב) מי שעבד בעסק חלק משנת המס ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

מודגש ומובהר!!! אין חובת ניהול כפולה לתוספת ה' (בעלי מקצועות חופשיים) או תוספת ו' (רופאים) בלא קשר לרמת המחזור ו/או מספר המועסקים שלהם!

* אליוט ישראל (משה כדר עו"ד ורו"ח )- מחלקה מקצועית www.alliott.co.il

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2531-החובה-בניהול-חשבונות-בשיטת-החשבונאות-הכפולה-נקבעת-בהתאם-לתוספות.aspx

© כל הזכויות שמורות