ralc.co.il

true

חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה),התשע"ב- 2012

14.08.2012

חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה),התשע"ב- 2012

רחל אפרתי, רו"ח

הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום 6 באוגוסט 2012 התקבל בכנסת חוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012* (להלן- החוק) שבו נקבע לבצע צעדים שיגדילו את היקף הכנסות המדינה ממיסים: העלאת המס על יחידים, מס יסף של 2% על הכנסתם החייבת של יחידים העולה על 800,000 ש"ח, והעלאת שיעורי ביטוח לאומי על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע.

רקע

המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 2008 הוא המשבר העולמי החמור ביותר מאז השפל הגדול שהחל בשנת 1929.

בתגובה למשבר ננקטו במדינות רבות צעדים חסרי תקדים בהיקפם, הן במדיניות הפיסקאלית והן במדיניות המוניטארית. צעדים אלה ייצבו את המערכת הפיננסית העולמית ומנעו מיתון עמוק בהרבה, אך בו בזמן הובילו לגידול חד בחובות המדינות הן כתוצאה מירידה תלולה בהכנסות כתוצאה מהמיתון ומעלויות הצלת המוסדות הפיננסיים.

איסלנד, יוון, פורטוגל, אירלנד, וספרד מתמודדות עם מיתון, שיעורי אבטלה גבוהים, ואף הגיעו לחדלות פירעון, מצב המחייב חילוץ על ידי סיוע חיצוני, החשש כי איטליה תזדקק לחילוץ בהמשך מגבירים את החשש מפני קריסה כוללת בתרחיש החמור ביותר יקרוס גוש האירו עם גלי הדף שישפיעו על שאר כלכלות העולם.

בדומה למדינות אחרות מדינת ישראל נמצאת בתקופה של חוסר וודאות גבוהה במיוחד, מאז שנת 2011 נרשמת האטה מתמדת בקצב הצמיחה. על אף האטה זו מצבה של כלכלת ישראל טוב יחסית עם צמיחה סבירה ואבטלה נמוכה. מציאות זו מחייבת נקיטת מדיניות פיסקאלית אחראית, שתחזק את אמינות הממשלה ותאפשר התמודדות עם התפתחויות כלכליות שונות.

העלאת המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה

החל בשנת 2013 יועלו שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה כדלקמן:

לשנה

לחודש

שיעור המס

מ

עד

הכנסה במדרגת המס

מס

מס מצטבר

מ

עד

סכום

10%

0

62,400

62,400

6,240

6,240

0

5,200

520

14%

62,401

106,560

44,159

6,182

12,115

5,200

8,880

515

21%

106,561

168,000

61,439

12,902

27,046

8,880

14,000

1,075

31%**

168,001

240,000

71,999

22,320

52,858

14,000

20,000

1,860

34%***

240,001

501,960

261,959

89,066

128,058

20,000

41,830

7,422

48%

501,961

0

41,830

0

מס על הכנסות גבוהות

החל ביום 1 בינואר 2013 יחיד שהכנסתו החייבת עלתה על 800,000 ש"ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%.

הכנסה חייבת היא הכנסה חייבת בפקודת מס הכנסה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודה ובחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לעניין מכירת דירת מגורים רק אם התמורה עלתה על 4 מיליון ₪ והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

העלאת שיעורי ביטוח לאומי על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע.

בהוראת שעה נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 6.5% מהשכר הממוצע בשנת 2013, 7% בשנת 2014.

נקבע כי שיעור דמי ביטוח הלאומי מהמעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע יעמוד על 7.5% מהשכר הממוצע משנת 2015 ואילך.

* הצעת חוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השפעות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012, ה"ח הממשלה 723 מיום 6 באוגוסט 2012.

** העלאה ב 1%. מס תחילי על הכנסה חייבת אשר אינה מיגיעה אישית בידי מי שטרם מלאו לו 60

*** העלאה ב 1%.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3059-חוק-לצמצום-הגרעון-ולשינוי-נטל-המס-תיקוני-חקיקה-התשע-ב-2012.aspx

© כל הזכויות שמורות