ralc.co.il

true

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה מיולי 2013

23.07.2013

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה מיולי 2013

הילה פורת, עו"ד

ביום 20.6.2013 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ובו נקבע כי החל מיום 1.7.2013 מחיר יום הבראה יהיה 374 ש"ח לכל יום הבראה.

נכון למועד זה, טרם פורסם צו הרחבה המרחיב את הוראות הסכם זה, אך מניסיוננו, צו הרחבה כזה יפורסם בחודשים הקרובים ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית על כלל המשק.

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בענין תשלום דמי הבראה:

מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:

בתום שנת העבודה הראשונה

5 ימי הבראה.

עבור שנת העבודה השניה והשלישית

6 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית

7 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15

8 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19

9 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-20 ואילך

10 ימי הבראה לכל שנה.

לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו (על פי ע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ. אי.טי.סי.24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ, עובד שפוטר לאלתר ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת, סמוך לסיום שנת עבודה, יהיה זכאי לפיצוי בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל, אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בפועל). עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.

קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למען הסר ספק, מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

שווי יום הבראה במגזר הפרטי, החל מיום 1.7.2013, הינו 374 ש"ח.*

שווי יום הבראה במגזר הציבורי, החל מיום 1.6.2012, הינו 420 ש"ח.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3361-צו-הרחבה-בדבר-תשלום-דמי-הבראה-מיולי-2013.aspx

© כל הזכויות שמורות