ralc.co.il

true

דיווח מקוון למיסוי מקרקעין בגין מכר דירת מגורים מזכה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  23.03.2015

דיווח מקוון למיסוי מקרקעין בגין מכר דירת מגורים מזכה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בהמשך להודעתו מחודש דצמבר 2014, של רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, על פתיחת השלב הראשוני להגשת הצהרה מקוונת על מכירת זכות במקרקעין, בגדרו ניתן להגיש הצהרה לגבי דירת מגורים מזכה פטורה ללא זכויות בנייה (טופס 7000) עד לשווי תקרת הפטור, לגבי דירות אשר מיקומם נמצא בתחום אחריות משרדי מיסוי מקרקעין תל-אביב ומרכז, הורחבה לאחרונה תחולת ההצהרה המקוונת גם לגבי עסקאות בדירות השייכות למשרדי מיסוי רחובות, חדרה ונתניה.

הדיווח ייעשה באמצעות מערכת המייצגים, כדלקמן:

1. עריכת הצהרה מקוונת ושליחתה תתבצע באמצעות לשונית "הצהרה מקוונת" אשר במערכת המייצגים.

2. לאחר בחירת טופס ההצהרה (בשלב זה רק טופס 7000), יש למלא את כל שדות החובה אשר בטופס המקוון. המערכת לא תאפשר לשלוח הצהרה מקוונת אם ישנו שדה חסר.

3. המערכת מבצעת שמירה אוטומטית של הנתונים באמצעות "מספר קשר", וכך ניתן תמיד לחזור ולהשלים נתונים עד שלב השליחה.

4. לאורך הליך מילוי הנתונים, מלווה את המשתמש סרגל התקדמות מסכים וכן התראות על אי מילוי שדות חובה.

5. אם הנכס נמכר/נרכש ע"י בני זוג, יש לציין זאת בעת מילוי ההצהרה (יש להקליד ת.ז. של כל אחד מבני הזוג, לציין נשוי/ידוע בציבור והנכס נמכר/נרכש ע"י בני הזוג) וכך תיפתח שומה אחת לשני בני הזוג.

6. בסיום הליך מילוי ההצהרה ושליחתה באופן מקוון מייצרת המערכת מספר שומה.

7. במשרד האזורי תבחן ההצהרה, ככל והיא עומדת בתנאי הצהרה עפ"י סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (כולל עריכת שומה עצמית וצירוף הצהרה מקוצרת חתומה) תאושרר השומה אשר שודרה. הודעה על כך תישלח באמצעות מערכת המייצגים.

8. חובה לערוך הצהרה מקוצרת עליה יחתמו המצהירים בפני עורך דין. את ההצהרה המקוצרת החתומה יש לסרוק ולשלוח באופן מקוון.

9. הצהרה מקוצרת ניתן לערוך ע"ג טופס 7005 או להדפיסה כהצהרה מובנית הכוללת את פרטי המוכר/רוכש וזאת דרך מערכת המייצגים (האפשרות להדפיס הצהרה מקוצרת מובנית נפתחת למשתמש בסיום שליחת ההצהרה).

10. יש לסרוק ולשלוח באופן מקוון את כל המסמכים הנלווים להצהרה: הסכם מכר, נסח טאבו, חשבון ארנונה ועוד.

11. שליחת ההצהרה המקוצרת והמסמכים הנלווים תתבצע באמצעות שימוש בלשונית "שליחת מסמכים" אשר במסך הראשי של מערכת המייצגים וציון מספר השומה אשר נפתח בשלב שליחת ההצהרה. יש להגיש את המסמכים בסמוך לאחר שליחת ההצהרה.

שימו לב, כי בכוונת רשות המיסים להרחיב את הדיווח המקוון על עסקאות במקרקעין לכל משרדי מיסוי מקרקעין בישראל ובהמשך- לכל סוגי העסקאות במקרקעין החייבות בדיווח.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4046-דיווח-מקוון-למיסוי-מקרקעין-בגין-מכר-דירת-מגורים-מזכה.aspx

© כל הזכויות שמורות