ralc.co.il

true

הגזרות החדשות לפי תזכיר חוק ההסדרים 2015-2016

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  24.08.2015

הגזרות החדשות במס הכנסה לשנת 2016
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 19.8.2015 אושר פרק המסים ע"י ועדת שרים כחלק מהתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 הכולל גזרות חדשות בתחום חיובי מס הכנסה והדיווחים לרשות המיסים, כדלהלן:

חיוב במס של פיצויי פיטורים ותשלומים בגין אי תחרות

מתוכנן לקבוע כי, בניגוד לפסיקה הקיימת, אשר חלקה קבע, שניתן לראות פיצויי פיטורין ותשלומים בגין אי תחרות כרווח הון החייב במס בשיעור החל על רווח הון (25%) בלבד, תתוקן החקיקה וייקבע כי כל התשלומים שישלם מעסיק לעובד בגין סיום יחסי עובדי מעביד, לרבות תשלומים מיוחדים שישולמו בגין ויתור העובד על זכות התחרות שלו בעסקי מעסיקו, ייחשבו כהכנסה פירותית רגילה החייבת במס מלא.

נציין, כי התיקון לא מתייחס לתקבולים שיקבל אדם מאדם אחר שאין ביניהם יחסי עובד-מעביד, בגין ויתור על זכות התחרות. אלו ימשיכו להיחשב כהכנסה הונית. למעט, קביעה כי תשלומים כאמור שישולמו בגין אי תחרות לבעל מניות מהותי לא יוכרו כהוצאה מוכרת למשלם.

צמצום נקודות זיכוי מס לסטודנטים

מוצע כי סטודנטים יוכלו לקבל אך ורק נקודת זיכוי מס אחת, בגין שנת מס אחת, שלאחר סיום הלימודים שלהם, ולא למשך שלוש שנים שלאחר סיום הלימודים כפי שהחוק קובע היום.

חברות בית

חברה העוסקת רק בהחזקה של בניינים בישראל וכל הכנסותיה מבניינים אלו, תהיה זכאית לבקש בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה, כי המס על הכנסתה יחול לפי המס החל על בעלי מניותיה. חברה כזו תוכל להודיע עד חודש לפני תום שנת המס על חזרתה מהבקשה לגבי שנת המס העוקבת. חברה רגילה לא תוכל לבקש להיות חברה בית לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום התאגדותה.

חובת דיווח על שימוש בחוות דעת מקצועית

מוצע לקבוע חובת דיווח במסגרת הדוח השנתי, בגין כל ייעוץ המאפשר לקבל יתרון מס, שנתקבל, במישרין או בעקיפין,  בכתב, מכל גורם מקצועי שנתן את הייעוץ במהלך עסקיו. מדובר בהוראה רחבה, אשר ככל שתתקבל, תחול לא רק על מייצגים, אלא גם על גורמים מקצועיים אחרים, כגון: שמאים, סוכני ביטוח ועוד, אשר עקב הייעוץ שלהם ייווצר יתרון מס ללקוח שלהם.

חובת דיווח של מוסדות פיננסים לרשות המסים

מוצע לקבוע חובת דיווח מיוחדת לגופים פיננסים באופן שוטף, אחת לחודש, לגבי חשבונות עסקיים. דרישת המידע תתבסס על מאפיינים המקימים יסוד סביר להנחה שאותם לקוחות עברו על חוקי המס בהיקף לא מבוטל. המידע אשר ייאסף יועבר ליחידה מיוחדת ברשות אשר רק לה תהיה הסמכות לגשת באופן מלא למידע שיועבר.

חובת דיווח על עולים חדשים ותושבים חוזרים

מוצע לקבוע כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, לא יהיו עוד פטורים מחובת דיווח לרשות המיסים לגבי הכנסותיהם שנצמחו או הופקו מחוץ לישראל. הם ימשיכו להיות פטורים ממס למשך עשר שנים מהיום שהפכו להיות תושבי ישראל, אך התיקון יחייב אותם לדווח ויאפשר לרשות המיסים לצבור את המידע ולהעביר אותו לרשויות מס אחרות בחו"ל.

חילופי מידע לפי הסכמים בינלאומיים

מוצע להסמיך את מנהל רשות המיסים להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת, לפי הסכמים לחילופי מידע שייחתם בין מדינת ישראל למדינות אחרות, לשם אכיפת חוקי המס של ישראל או של המדינה האחרת.

נתינת כלים נוספים לרשות לאיסור הלבנת הון

מוצע להסמיך את שר האוצר להקים וועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון. פקיד מכס מוסמך יוכל לחקור, להיכנס לצורך חיפוש ותפיסה בנוגע לעבירות לפי החוק. יוספו עבירות חמורות נוספות שתחשבנה כעבירות מקור לפי החוק והרשות תוכל לפעול לגביהן. וכן מוצע לאפשר העברת מידע ישיר מהרשות להלבנת הון לפקיד חוקר מרשות המסים.

דיווח באמצעים אלקטרונים

שר האוצר, יהיה רשאי לקבוע, כי דו"חות ומסמכים, כולם או חלקם, יוגשו לרשות המסים באמצעים אלקטרונים בלבד. רשות המסים תוכל לקבוע כללים לגבי אופן הגשתם של אותם דו"חות ומסמכים. כמו כן, תוכל רשות המסים לקבוע אילו מסמכים יחשבו חתומים גם ללא חתימה אלקטרונית מאובטחת כפי שהוגדרה בחוק חתימה אלקטרונית.

 

נציין כי כרגע מדובר בתזכיר חוק בלבד, אשר עוד יעבור לאישור הכנסת וועדת הכספים של הכנסת, חלק מההוראות לעיל יכללו בחוק ההסדרים לשנים 2015-2016, וחלק מהם יעברו במסגרת חקיקה ספיצפית. כך שצפוי כי עוד יחולו בהוראות שינויים לא מועטים.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4196-הגזרות-החדשות-לפי-תזכיר-חוק-ההסדרים-2015-2016.aspx

© כל הזכויות שמורות