ralc.co.il

true

אושרה הארכה להליך גילוי מרצון אנונימי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  07.09.2015

הארכה לגילוי מרצון אנונימי לבעלי חשבונות והכנסות לא מדווחים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

רשות המסים הודיעה על מתן הארכה להליך "גילוי מרצון אנונימי" לבעלי חשבונות בנקים בחו"ל, לבעלי דירות שלא דיווחו על הכנסות מהשכרתן, לבעלי חברות ועסקים בחו"ל (במקלטי מס שונים) ובישראל, אשר לא דיווחו על מלוא הכנסותיהם לרשות המיסים בישראל.

מדובר על הארכה להליך גילוי מרצון שהחל לפני שנה, אשר במסגרתו הוגשו עד כה יותר מ-3,000 בקשות לגילוי מרצון. בבקשות גולה הון לא מדווח בסכום של יותר מ- 10.3 מיליארד שקלים.

לאור הצלחת הליך "נוהל גילוי מרצון", שהחל כאמור לפני שנה, סוכם בין הרשות למשרד המשפטים על הארכת הוראת השעה בעניין שהייתה אמורה לפוג ביום 6.9.2015.

המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראות השעה טרם פורסם.

לפי הידוע לנו מדובר על הארכת הוראות השעה עד ליום 31.12.2015 , או עד ליום 31.3.2016 בהתאם להכרעת היועץ המשפטי לממשלה שתינתן בקרוב.

הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, אשר נועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

הגשת בקשות אנונימיות - במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. לאחר בירור וסיכום חבות המס הצפויה, נדרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלא

הגשת בקשות במסלול מקוצר - כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם תשלום המס תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

במסגרת הנוהל הוגשו עד כה 3290 בקשות לגילוי מרצון, מהן 1967 במסלול אנונימי,  827 במסלול מקוצר ו-496 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון של 10.3 מיליארד שקלים, שנכנס למערכת הדיווח השוטפת ברשות המסים.

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

כמו כן, במסגרת הנוהל שהוארך, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.

משרדנו הגיש עד היום מספר רב של בקשות לגילוי מרצון לסוגיהן השונים בהתאמה לכל פונה, בסודיות ודיסקרטיות מלאים. לפרטים נוספים הקישו כאן.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4205-אושרה-הארכה-להליך-גילוי-מרצון-אנונימי.aspx

© כל הזכויות שמורות