ralc.co.il

true

מצגת: הוצאות מוכרות למ"ה, מע"מ מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  03.11.2016
התנאים הבסיסיים להכרה בהוצאות לצרכי מס הכנסה
בסיס מזומן או מצטבר'  נטל הוכחה בדבר קיומן של הוצאות?
הוצאות ייזום, ניכוי במקור כתנאי להכרה בהוצאות מסוימות
היטל העסקת עובדים זרים,  הוצאות למניעת תחרות והגבלת העיסוק
החזקת רכב - שווי שימוש,  משיכות והלוואות שקיבל בעל שליטה מחברה בשליטתו
חובות מסופקים ואבודים - חובות "רעים",  ערבויות שמומשו בגין חובות הנערב
חשבוניות פיקטיביות,  החזר מע"מ על בסיס אומדן תשומות לפי שיקול דעת
מלכ"רים ומוסדות כספיים, אין  מע"מ בשל הוצאות פיתוח
היחס בין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין
מס רכוש, מס מימון רכש וארנונה
הוצאות לעניין ביטוח לאומי


לצפייה במצגת מפורטת - לחצו כאן

לתוכן עניינים של ספר הוצאות מוכרות למס מהדורת 2016
לחצו כאן


לטופס הזמנה של ספר הוצאות מוכרות למס מהדורה 2016
לחצו כאן
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4595-מצגת-הוצאות-מוכרות-למ-ה-מע-מ-מיסוי-מקרקעין-וביטוח-לאומי.aspx

© כל הזכויות שמורות