ralc.co.il

true

מכריחים לחלק דיבידנדים מרווחים כלואים

רמי אריה עו"ד רו"ח - חנן כהן, עו"ד

 |  21.07.2017

מכריחים לחלק דיבידנדים מרווחים כלואים שנצברו

רמי אריה , עו"ד רו"ח            חנן כהן, עו"ד

 

חברות רבות צברו במשך שנים רווחים גבוהים אשר לא חולקו כדיבידנדים לבעלי המניות (להלן: "הרווחיםהכלואים"), כדי להימנע מתשלום מס דיבידנד העלול להגיע לשיעור של 33% מהדיבידנדים (כולל מס יסף). כעת הן צפויות לקבל שומות לתשלום מס בגין הרווחים הכלואים בכפייה. כדאי לעשות מעכשיו תכנוני מס להקלת רוע הגזרה.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018, תוקן סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, כך שלפקיד השומה יש מעתה סמכות לכפות חלוקת דיבידנדים מחברות בתנאים שנקבעו.

כפיית חלוקת הרווחים הכלואים הינה בסמכות מנהל רשות המיסים, או מי מטעמו, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת שמונתה במיוחד לנושא זה, ולאחר מתן זכות שימוע לחברה, עליה יש כוונה להטיל את חובת חלוקת הרווחים.

ביום 10.7.2017, פורסמה רשימת חברי הוועדה מייעצת, מתוכה רשאי מנהל רשות המיסים לבחור חמישה, אשר שלושה מתוכם לפחות, אינם עובדי מדינה. רשימת החברים שפורסמה כוללת שלושה חברי אקדמיה בתחומי המס ועוד ארבעה ממלאי תפקידים בכירים ברשות המיסים.

מינוי חברי הועדה מעיד על כך, כי רשות המיסים נכנסת לשלב אופרטיבי של יישום עניין כפיית חלוקת הרווחים הכלואים. כך שכדאי להיערך נכון ומראש בטרם תתקבל שומת מס כפויה לחלוקת דיבידנדים.

מכיוון וההוראות החדשות בעניין זה קובעות, כי כפיית חלוקת הדיבידנדים תעשה כאשר נצברו לפחות חמישה מיליון ₪ של רווחים כלואים בחברה, אך באופן רטרואקטיבי לחמש שנים לאחור, עולה כי הסיכון הגדול והמיידי לחלוקה כפויה, נמצא אצל חברות שצבר הרווחים הכלואים שלהן, מגיע לסך של חמישה מיליון ₪, נכון לתום שנת 2011 - לגבי כפייה בשנת המס 2017, או נכון לתום שנת 2012 - לגבי כפיה בשנת 2018 וכן הלאה.

במסגרת ההיערכות הנדרשת להתמודדות עם חלוקת רווחים כפויה כאמור, כדאי לשקול את השיקולים הבאים:

1.       קביעת מסלולי השקעה של הרווחים הכלואים, לצורך קיומם ופיתוחם של עסקי החברה כך שהם לא ייחשבו כ-"רווחים כלואים".

2.       פיצול פעילויות החברה למספר חברות, כך שבכל אחת מהן לא יתקיימו התנאים המצטברים הנדרשים להפעלת סמכות החלוקה הכפויה. במיוחד בעניין הצבירה של חמישה מיליון ₪ רווחים לא מחולקים, כך שלא יהיו בחברה אחת.

3.       עריכת הדוחות הכספיים לפי כללים חשבונאים מקובלים, אשר עשויה לצמצם את הרווחים הצבורים, אף אם יש פער לפי דיני המס, בינם לבין הרווחים לצורכי מס.

4.       הרחבת השליטה על החברה, באופן שיהיו בה יותר מחמישה בעלי שליטה, שאינם קרובים או באי כוחם, או שותפים בשותפות.

5.       החזקת החברה באמצעות חברות אם נפרדות.

6.       חלוקת דיבידנד מוטב בשיעור של 25% מס בלבד, עד ליום 30.9.2017 בכפוף לתנאים שנקבעו בהוראת השעה.

היות ובעקבות מינוי הועדה המייעצת צפוי כי רשות המיסים תחל לפעול בהקדם לכפיית חלוקת הרווחים הכלואים לפי הוראות סעיף 77 המתוקן לפקודת מס הכנסה, כדאי לעשות חושבים ולהיערך לכך בהקדם האפשרי.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4826-מכריחים-לחלק-דיבידנדים-מרווחים-כלואים.aspx

© כל הזכויות שמורות