ralc.co.il

true

תקן חשבונאות מס' 24: תשלום מבוסס מניות

16.10.2005

תקן חשבונאות מס' 24

תשלום מבוסס מניות

התקן קובע כי תאגידים חייבים להכיר ולמדוד עסקאות של תשלומים מבוססי מניות הן עבור עובדים והן עבור ספקים וספקי שירות. עד היום לא היה קיים תקן העוסק בהכרה ומדידה של עסקאות אלה.

תחילת התקן – 1.1.2006

עקרונות התקן:

  1. עסקאות בהן תאגיד מקבל סחורות או שירותים תמורת מכשירים הוניים (הנפקת מניות/אופציות) של התאגיד, יש למדוד את ערך הסחורות או השירותים שהתקבלו ובמקביל להגדיל את ההון העצמי.

  1. עסקאות בהן תאגיד רוכש סחורות או שירותים ומתחייב לשלם במזומן בסכומים המבוססים על מחיר מניות התאגיד, יש למדוד את ערך הסחורות או השירותים ובמקביל לרשום גידול בהתחייבויות.

בעסקאות אלו על התאגיד למדוד את ערך השירותים או הסחורות ואת ההתחייבויות שנוצרה לפי שוויה ההוגן , התאגיד יכיר בשירותים שהתקבלו ובהתחייבויות לשלם עם אספקתם, עד לסילוק ההתחייבות יש למדוד מחדש את השווי ההוגן בכל תקופת חתך כאשר כל ההפרשים ייזקפו לדו"ח רווח והפסד.

  1. עסקאות בהן התאגיד מקבל או רוכש סחורות ותנאי ההסכם מאפשרים לתאגיד או לספק את אפשרות הסילוק במזומן או על ידי מניות:

א . אם האפשרות היא בידי הספק יש לראות זאת כהענקת מכשיר מורכב הכולל רכיב התחייבותי ורכיב הוני. הרכיב ההוני הוא ההפרש בין השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו לבין השווי ההוגן של רכיב החוב.

ב . אם האפשרות בידי התאגיד עליו להכיר בהתחייבות לסילוק במזומן.

שיטת המדידה:

סחורות ושירותים שנרכשו בתמורה להענקת מניות ימדדו לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו, כאשר לא ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן, הסחורות או השירותים ימדדו בהתייחס לשווי ההוגן של המניות.

מניות המוענקות לעובדים ימדדו בהתאם לשווי ההוגן של המניה.

קביעת השווי של המניות:

אם קיימים מחירי שוק יתבסס השווי ההוגן על אותם מחירי שוק

בהעדר מחירי שוק יש לאמוד את השווי ההוגן תוך שימוש במודלים לתמחור אופציות.

תנאי הבשלה:

כאשר ישנם תנאי הבשלה להענקת מכשירים הוניים (מניות/אופציות):

תנאי הדורש להשלים תקופת שירות מסוימת או כאשר הזכאות קשורה למטרות ביצוע ספציפיות (למשל רווח ספציפי) התאגיד יכיר בסכום הסחורות או השירותים שהתקבלו במהלך תקופת ההבשלה בהתבסס על אומדן המניות/אופציות אשר צפויים להבשיל.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-533-תקן-חשבונאות-מס-24-תשלום-מבוסס-מניות.aspx

© כל הזכויות שמורות