ralc.co.il

true

סיכום החלטות ופעילות מקצועית ברשות המסים - 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.08.2019

סיכום החלטות ופעילות האגף המקצועי ברשות המסים
שנת 2018

רמי אריה, עו"ד רו"ח


ביום 1.8.2019 פורסם
דו"ח המסכם את כלל ההחלטות והפעילות אשר נעשתה באגף המקצועי ברשות המסים בשנת 2018 , אשר כולל, בין היתר, את פרטי בעלי תפקידים בחטיבה המקצועית לרבות פרטי התקשרות אליהם, קישורים לחוזרים והנחיות מיסוי, תמציות של החלטות מיסוי, תיקוני חקיקה בתחומי המס, טפסים, פניות, הנחיות וכן פסיקה רלוונטית. בנוסף הדו"ח כולל גם חוזרים מקצועיים הכלולים בתוכניות העבודה של החטיבה המקצועית, אשר טרם פורסמו והינם בשלבי טיוטה.

מעיון בדו"ח, אפשר ללמוד רבות על פרשנות רשות המיסים לסוגיות מיסים רבות, בין היתר, בעניין מיסוי מקרקעין וקבלנים, מחירי העברה בינלאומיים, גילוי מרצון של הון לא מדווח, מיזוגים ופיצולים ושינויי מבנה, מע"מ, מיסוי בינלאומי ועוד.

בחלק של מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים, מצויים החלטות מיסוי בתחום ההתחדשות העירונית, עסקאות פינוי ובינוי ומענק מס ריבוי דירות, חברות ארנק, העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי, נטילת הלוואה והמחאת חוב מחברה אחות במסגרת העברת דירת מגורים לבעל מניות מהותי ואי הכרה בהפסדים, היקף חזקת התא המשפחתי ועוד.

כמו גם, נושא קרן להשקעות במקרקעין, וכן טיוטות חוזר, בין היתר, בנושא שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה, בנושא הטבות מס לדייר קשיש בפרויקט פינוי ובינוי ועוד.

בחלק של מחירי העברה בינלאומיים, נמצא הוראות בדבר תמחור עסקאות בין צדדים המקיימים ביניהם יחסים מיוחדים, וצדדים ‏קשורים לפי סעיף 85א לפקודה, קביעת שיטת מחירי העברה בינלאומיים ועוד.

בחלק של מחלקת חוקי עידוד, נמצא החלטות מיסוי, בין היתר, בנושא הכנסה מועדפת ממתן זכות שימוש בתוכנה המשמשת כפלטפורמת מסחר, השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות של יחידים, הכנסה טכנולוגית מזכות שימוש ושירותים מבוססי תוכנה ומוצרים נלווים, מפעל טכנולוגי העוסק בפיתוח תוכנה בתחום המטבעות הקריפטוגרפים, שרותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ ועוד.

כמו כן, נמצא סקירה של חוזרים מקצועיים, בין היתר, בנושא ה נפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח, הנפקת "אסימונים דיגיטליים" המעניקים זכויות הוניות.

בחלק של מחלקת שינויי מבנה, נמצא החלטות מיסוי בנושא מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103 כ לאחר תיקון 242 לפקודה, שינוי מבנה נוסף - 104 א לאחר 104 ב(ו), העברת מניות לחברת אחזקות, מיזוג חברות שלהן הכנסות עסקיות צפויות, פיצול לחברה חדשה והזכויות בה ובחברה החדשה לחברת החזקות, מיזוג שותפויות.

כמו כן, המחלקה פרסמה חוזרים מקצועיים בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול ובנושא  תיקון 242 לפקודת מס הכנסה - תיקון חלק ה2, ושלושה מסלולים ירוקים חדשים בנושא מיזוג חברות.

בחלק של מס ערך מוסף, נמצא החלטות מיסוי, בין היתר, בנושאים: שיעור המס החל על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי, החבות במס בשל תקבולים שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה, הנפקת הודעות חיוב, מחיר העסקה לפי סעיף 11א ועוד. כמו כן, פורסמה הוראת פרשנות בנושא החבות במע"מ בשל שירותים הניתנים ל-"ארגון בינלאומי" לצורך קיום "כנס בינלאומי" בישראל.

בחלק של מיסוי בינלאומי, נמצא החלטות מיסוי, בין היתר, בנושאים: מיסוי הכנסותיו של תאגיד השקעות תושב חוץ הנובעת מפעילותו בישראל, קביעת מנגנון הכנסה מעורבת להכנסות המופקות בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב חוץ (בשנת הסתגלות) ותושב ישראל לראשונה, מיסוי הכנסה מאופציות בידי יחיד אגב שינוי תושבות.

כמו כן, פורסמו חוזרים מקצועיים בנושא מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי), ומיסוי קרנות הון סיכון.

בנוסף, פורסמו ארבע עמדות חדשות החייבות בדיווח, בנושאים: הכנסת עבודה המתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל, לא יינתן זיכוי עקיף בפירוק חברה זרה על ידי חברה ישראלית, הפסד שמקורו בחו"ל ושנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות, הפסד הון שנוצר בעת מכירת נכס לאחר תקופת ההטבות בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או תושב חוזר ושמותר בקיזוז.

בחלק של מחלקת מיסוי אופציות לעובדים, נמצא החלטות מיסוי כגון: ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה, הקצאת זכויות בשותפות נפט סחירה במסגרת סעיף 102 לפקודה, הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות החברה והחלפת מסלול המס לנותן שירותים. בנוסף, פורסם חוזר מקצועי בנושא תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים.

בחלק של מחלקת שוק ההון, נמצא החלטות מיסוי בנושאים: אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים, פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב, רכישה עצמית של מניות.

בנוסף, פורסמו חוזרים מקצועיים בנושאים: סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות, רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות, מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר ועוד.

בחלק של מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, נמצא חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע, בין היתר בנושאים: חלופות להשקעת עודפי כספים במוסדות ציבור, תרומה לעמותות לשם הצלת חיים של אדם מסוים, זכאות מתנ"סים לסעיף 46 ועוד.

בחלק של מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט, נמצא החלטת מיסוי בנושא מיסוי תשלומים בגין פרישה, וכן חוזר מקצועי בנושא הארכת תוקף והבהרה ליישום חוזר בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.

לעיון בסיכום השנתי המלא – לחץ כאן

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5342-סיכום-החלטות-ופעילות-מקצועית-ברשות-המסים-2018.aspx

© כל הזכויות שמורות