ralc.co.il

true

חיובי כופר בגין אי דיווח על הכנסות ועבירות מס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.12.2019

חיובי כופר בגין אי דיווח על הכנסות

ועבירות מס אחרות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

עבירות מס עלולות להביא להגשת כתב אישום פלילי כנגד העבריין, שבעטיו, ולאחר עינויי דין לא קלים, עלול להביא להרשעה פלילית ולעונשים כבדים עד כדי מאסר בפועל. לחלופין, קיימת אפשרות לחשודים בעבירות מס קלות לבקש לשלם כופר כסף, חלף הגשת כתב אישום.

כך, העלמת עסקאות, ניכוי מס תשומות שלא כדין, השמטת הכנסות מהשכרת דירות למגורים, אי דיווח מלא על משכורות, חשבוניות כוזבות העלמת קניות, אי דיווח שכר בחו"ל, סיוע לאחר בהשמטת הכנסות, דיווח כוזב על מגורים בישוב מזכה, דווח כוזב למיסוי מקרקעין, עבירות בתחום המכס בנוגע להברחת טובין, הנמכת מחירים ביבוא והגשת הצהרה כוזבת למכס ודיווח כוזב ללא הצדק סביר להטבה לפי חוק עידוד השקעות הון, כל אלו עלולים לגרום להעמדה לדין פלילי, תשלומי כופר ו/או חילוט הסכומים אשר התקבלו עקב העבירה.

ביום 20.11.2019 פרסמה רשות המיסים את החלטות ועדת הכופר ברשות המסים לשנת 2017. תשלום הכופר מוטל כחלופה להליך פלילי נגד החשוד בעבירת המס והוא בנוסף לסכום המס המשולם בהליך האזרחי. לפעמים, בנוסף מחולט הסכום אשר נצמח לחשוד עקב העבירה.

ועדות הכופר, מאוישות על ידי אנשי רשות המיסים, ובסמכותן לבחון ולדון בתיקים פליליים, לקבל או לדחות בקשות של חשודים להטלת כופר, חלף הגשת כתב אישום נגדם.

במסגרת קבלת ההחלטה להטלת כופר נבחנים שיקולים שונים, ביניהם: חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל וכדומה.

החלטות ועדת הכופר שניתנו בשנת 2017, אשר פורסמו כעת, כוללות 169 החלטות בתחומי מע"מ ומכס, ו - 114 החלטות בתחומי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.

ההחלטות כוללות תמצית עבירות המס לגביהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות המס הרלוונטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

החלטות ועדת הכופר בתחום מס הכנסה, עוסקות בעיקר בנושא העלמת הכנסות מהשכרת דירות למגורים, פיצול משכורות, העלמת קניות, השמטת הכנסות ורווחי הון המהווים עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.

החלטות בתחום מיסוי מקרקעין, הינן בנוגע לסיוע לאחר/דווח כוזב למיסוי מקרקעין המהווה עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין.

החלטות בתחום המע"מ, הינן בנושא העלמת עסקאות וניכוי מס תשומות שלא כדין המהווים עבירה לפי סעיף 117(א) ו- 117(ב) לחוק מע"מ.

החלטות בתחום המכס, הינן בנוגע להברחת טובין, הנמכת מחירים ביבוא והגשת הצהרה כוזבת למכס המהוות עבירות לפי סעיפים 211-212 לפקודת המכס.

החלטות בתחום מס רכוש וקרן הפיצויים, הינן בנוגע לדיווח כוזב על מגורים בישוב ספר מהווה עבירות לפי סעיף 220 לפקודה.

החלטות בתחום חוק עידוד השקעות הון, הינן בנוגע לדיווח כוזב ללא הצדק סביר להטבות מהווה עבירות עפ"י סעיף 217 לפקודה.

 

לעיון בהחלטות ועדת הכופר ברשות המסים לשנת 2017 - לחץ כאן

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5421-חיובי-כופר-בגין-אי-דיווח-על-הכנסות-ועבירות-מס.aspx

© כל הזכויות שמורות