ralc.co.il

true

התחדשות עירונית תמ"א 38- תאושר עד 31.12.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.12.2021

הטבות מס בתמ"א 38 יינתנו רק

בכפוף לחתימת הסכם עד ליום 31.12.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעלי דירות ויזמים במסגרת פרויקט תמ"א 38 יוכלו להמשיך ליהנות מהטבות מס אשר תוקפן יפוג ביום 31.12.2021, בכפוף לכך שהסכמי המכר ביניהם נחתמו לפני מועד פקיעת תוקף ההטבות, גם אם הבנייה בפועל תחל רק לאחר פקיעת תוקפן.

במסגרת פרויקט תמ"א 38 מתקשרים יזמי בנייה עם בעלי דירות בבניינים לצורך ביצוע עסקה שבמסגרתה מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבניין, זאת בתמורה לחיזוק הבניין הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ"א 38.

בהתאם לפרק 5 בחוק מיסוי מקרקעין, בעלי הדירות זכאים, בין היתר, להקלה משמעותית בתשלום מס שבח על התמורה שמעניק להם היזם בתמורה לזכויות הבנייה הנוספות. וכן נקבע כי יום המכירה יחול רק לאחר התקיימות התנאים המתלים בהם הותנו הסכמי המכר, ולא ביום החתימה של הסכמי המכר עצמם.

פרק זה כלול בהוראת שעה אשר הינה בתוקף עד ליום 31.12.2021. על כן, נוצרה אי וודאות בנוגע לעסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה אך התנאים המתלים אשר הותנו יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה של הוראת השעה .

לפיכך, ביום 27.12.2021 פרסמה רשות המיסים את עמדתה הרשמית, לפיה "ההטבות במס לעסקאות תמ"א 38 יחולו גם על עסקאות שנחתמות כיום אך ייכנסו לתוקף לאחר פקיעת תוקפה של ההטבה".

עם זאת, החלת ההטבות מותנית בעמידה במספר תנאים מצטברים, בין היתר, כדלקמן:

1.       על העסקה להיחשב לעסקה במסגרת תכנית תמ"א 38.

2.       הסכם המכר נחתם לפני ה-31 בדצמבר 2021.

3.  היזמים ובעלי הדירות עמדו בחובת ההודעה והדיווח הקבועים בסעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין.

4.  על הסכמי המכר לכלול תנאים מתלים שלא התקיימו ולא צפויים להתקיים עד 31.12.2021.

5.       על כל הצדדים לעמוד בכל תנאי פרק 5 לחוק מיסוי מקרקעין.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5799-התחדשות-עירונית-תמ-א-38-תאושר-עד-31-12-2021.aspx

© כל הזכויות שמורות