ralc.co.il

true

בדיקת מיסוי נכים עקב הפחתת הפטור ממס משנת 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.01.2022

בדיקת המיסוי לנכים עקב הפחתת
תקרת הפטור ממס משנת 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

שינוי תקרת הפטור לנכים מחייב בדיקה והיערכות מתאימה של הכנסות מיגיעה אישית או הכנסות פסיביות העולות על תקרת הפטור המופחתת, לרבות התייחסות לסוגיה של מדרגות המס ונקודות זיכוי שיינתנו מעל סכום הפטור או שהם כלולים בתוך סכום הפטור.

בלי ששמנו לב, רשות המיסים פעלה להפחית את תקרת הפטור ממס לנכה, החל משנת המס 2022 ואילך. סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה תוקן, כחלק מחוק ההסדרים, ונקבע כי תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס לאדם עם מוגבלות תופחת מגובה של 628,800 ₪ לתקרה חדשה בגובה 409,200 ₪. למעט, לנכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.

סעיף 9(5)(א) לפקודה תוקן כך, שהתקרה הקיימת בסך של 628,800 ₪ (לשנת 2022) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמול ושיקום), התשי"ט- 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970. דהיינו: לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה.

כל הנכים האחרים, יזכו לפטור ממס על היגיעה האישית שלהם, רק עד תקרת הפטור החדשה בסך של 409,200 ₪ (לשנת 2022).

שתי התקרות הנ"ל מתייחסות לנכות אשר נקבעה לתקופה של 365 ימים ויותר.

עובדים הזכאים לפטור מהכנסתם מכח סעיף 9(5) לפקודה, מכח חוק הנכים וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יצרפו אישור על זכאותם עם מילוי טופס 101, ויהיו זכאים לתקרת הפטור הגבוהה.

ככל שהאישור יתייחס לחלק משנת המס, יש לפנות לפקיד השומה לתיאום מס לצורך קביעת תקרת ההכנסה הפטורה.

עובדים אשר לא יצרפו אישור כאמור, יהיו זכאים לתקרת הפטור הנמוכה אשר נקבעה בסעיף 9(5)(א1) כאמור לעיל.

נציין, כי מלבד שינוי תקרות הפטור המפורטות לעיל, גם תנאי הזכאות לפטור שונו ביום 15.11.2021. אולם, הזכאות תיקבע בהתאם לתנאים הקודמים, בין היתר, לגבי מי שענו על תנאי הזכאות טרם התיקון ולא עונים על תנאי הזכאות החדשים.

לפיכך, נכים אשר התקרה לפטור ממס הופחתה בגין עבודתם, כדאי שיערכו בדיקה מחדש של יחס הכנסותיהם להכנסות הפסיביות שלהם. כך למשל, תהיה עכשיו כדאיות רבה יותר למשוך דיבידנדים בסכום העולה על התקרה, אך גם מסקנה זו תלויה בסוגיה הפתוחה שעדיין לא הוכרעה, האם מגיעים מדרגות המס ונקודות הזיכוי על הסכום העולה על תקרת הפטור, או האם אלו נבלעים בתוך סכום הפטור.

לדעתנו, מגיע מדרגות מס ונקודות זיכוי לגבי ההכנסה שמעל הפטור, אך יש לקחת בחשבון כי תיתכן עמדה הפוכה של פקיד שומה ויהיה צורך להביא את ההכרעה בסוגיה זו בפני בית המשפט בעתיד.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5808-בדיקת-מיסוי-נכים-עקב-הפחתת-הפטור-ממס-משנת-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות