ralc.co.il

true

אימתי משיכות בעלים מחברה חייבות בדמי ביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.02.2022

אימתי משיכות בעלים מהחברה
חייבות בדמי ביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

משיכת כספים או נכסים על ידי בעלי מניות מהחברות שלהם, חייבות במס הכנסה ככל שהמשיכה המצטברת היא בסכום של 100,000 ₪ ומעלה. כעת מתברר שמשיכות אלו חייבות גם בדמי ביטוח לאומי. הגם שלדעתנו הן לא תמיד חייבות בדמי ביטוח לאומי, למרות פסיקה שניתנה לאחרונה בסוגיה זו של החיוב בדמי ביטוח לאומי על משיכות הבעלים.

סוגיה זו של חיוב משיכות בעלים בדמי ביטוח לאומי, נדונה בבתי הדין הארצי לעבודה בעניין מנחם (עב"ל 24969-07-20, המוסד לביטוח לאומי נ' מנחם כרמל, ניתן ביום 3.10.2021), שהינו בעליה היחיד, דירקטור ומנכ"ל בחברה, אשר הוא משך ממנה כספים בתדירות גבוהה במהלך השנים.

בשנת 2016 ערך המוסד לביטוח לאומי ביקורת ניכויים לחברה, בעקבותיה נשלחה לחברה קביעה בדבר דמי ביטוח לפי סעיף 358 לחוק על סך 516,208 ₪ הכולל קרן, קנס והצמדה, בין היתר בקשר לתשלומים ששולמו למנהל (חוב בגינם בסך 255,627 ₪). 

מדובר בערעור של המוסד לביטוח לאומי על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בגדרו נתקבלה תביעת מנחם לבטל חיוב בדמי ביטוח לאומי בקשר לתשלומים שקיבל מהחברה שבבעלותו. בפס"ד נקבע, כי תשלומים אלה מהווים הלוואה אמיתית, ואינם מהווים משיכת בעלים החייבת בדמי ביטוח.

בערעור נדונה שאלת סיווג משיכות בעלים, שנטל מנחם מהחברה במהלך השנים 2010-2012, האם הם הלוואה או הכנסה החייבת בדמי ביטוח (ביחס לדין שקדם לתיקן 235 לפקודה). אין חולק כי ללקיחת התשלומים, מעת לעת בהתאם לרצון ולצרכי מנחם, לא קדמה עריכת הסכם הלוואה בינו לבין החברה.

לגישת המוסד, בית הדין האזורי שגה בסיווג העברת הכספים למנחם כהלוואה. לטענת המוסד לא הוצג הסכם הלוואה בין מנחם לחברה, הכספים נמשכו באופן שוטף ויומיומי ובסכומים לא סדירים. כמו כן, נטען כי בית הדין האזורי שגה בקביעתו בדבר החזר ההלוואה, שכן למעשה בוצעה עסקה סיבובית של הפקדה ומשיכה מחדש תוך פרק זמן קצר.

מנגד, מנחם טען, כי יש להשקיף על התקבולים כהלוואות, אשר לטענתו אלה נפרעו על ידו במלואן בשבעה מועדים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בנסיבות אלו יש לחייב את מנחם בדמי ביטוח בגין משיכות אלו.

אך לדעתנו, קביעה זו נכונה לשנות המס עד לשנת 2016 כי החל משנת המס 2017 חוקק סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי משיכת בעלים בסכום נצבר בסכום של 100,000 ₪ ומעלה, חייבת במס הכנסה החל על משכורת, או דיבידנד או משלח יד.

בעקבות כך, לדעתנו, יחול חיוב בביטוח לאומי על משיכות בעלים, רק אם הסיווג של המשיכות יהיה משכורות או משלח יד, אך ככל שמשיכות אלו יוגדרו כדיבידנדים לפי ההגדרות שבסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה הן יהיו פטורות מדמי ביטוח לאומי.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5835-אימתי-משיכות-בעלים-מחברה-חייבות-בדמי-ביטוח-לאומי.aspx

© כל הזכויות שמורות