ralc.co.il

true

גביית חוב מס מבעל שליטה, שותף חדש, דמי תיווך

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  08.05.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה
כשהחברה מפסיקה את פעילותה,

תחולת חובות קודמים של העסק על שותף חדש,

גביית דמי תיווך מקונים ע"י מתווך המייצג יזם
משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

  

 

1.  גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה כשהחברה מפסיקה את פעילותה

סעיף 119א לפקודת מס הכנסה מאפשר לגבות חוב מס חלוט של חברה שהפסיקה את פעילותה מבעל השליטה בחברה וזאת בכפוף לנסיבות נוספות המפורטות באותו סעיף. בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.    האם שותף חדש המצטרף לעסק קיים חייב בחובות הקודמים של העסק ?

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.    האם מתווך המייצג יזם רשאי לגבות דמי תיווך מהקונים ?

יזם אשר בנה פרויקט תמ"א 38 התקשר בהסכם שיווק עם מתווך במסגרתו התחייב המתווך לשווק את הדירות החדשות אשר תיבנינה במסגרת הפרויקט. המתווך החל בשיווק הדירות אולם בשלב מסוים גילה היזם, כי המתווך דורש לקבל דמי תיווך בשיעור של 2% משווי הדירה מרוכשי הדירות הפוטנציאליים, בנוסף לדמי התיווך שאותם התחייב לשלם לו היזם. האם היה היזם רשאי לבטל את הסכם השיווק עם המתווך לנוכח סירובו של המתווך לחדול מדרישתו לקבל דמי תיווך מהקונים?

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

 

                

     (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5876-גביית-חוב-מס-מבעל-שליטה-שותף-חדש-דמי-תיווך.aspx

© כל הזכויות שמורות