ralc.co.il

true

תשלומים לחברות כוח אדם ייעשו לפי חשבוניות עצמיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.05.2022

תשלומים לחברות כוח אדם ייעשו
לפי חשבוניות מע"מ עצמיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 12.5.2022 פורסמה טיוטת תקנות מע"מ, באשר לעסקאות עם חברות כוח אדם, לפיהן מוצע לקבוע בהוראת שעה שתוקפה עד לסוף שנת 2024, כי החבות בתשלום המע"מ יחול על העוסק המשלם לחברת כוח האדם, באמצעות הפקת חשבונית עצמית.

מדובר בתיקון לתקנות מע"מ הקיימות, על ידי הוספת סעיף 6ח אליהן, הדורש אישור ועדת הכספים של הכנסת בלבד וללא צורך בשינוי חקיקה. התיקון הוא שלב נוסף להקטנת תופעת הפצת חשבוניות מס פיקטיביות אשר הוצאו שלא כדין, וניכוי מס תשומות בהסתמך עליהן. 

התיקון יחול על עסקאות שעניינן מתן שירותי כוח אדם, לרבות ניקיון, שמירה, אבטחה ושירותי עבודות בנייה. בעסקאות אלו, החבות בתשלום המע"מ תחול על מקבל השירות ככל שמקבל השירות הוא עוסק רשום במע"מ – כלומר על המשלם. זאת בשונה מהמצב הרגיל בו נותן השירות ומקבל התשלום - הוא החייב בהוצאת חשבוניות המס.

התיקון יחול כהוראת שעה עד ליום 31.12.2024, יש להניח כי עוד יוארך מעבר לכך. טרם נקבע מועד תחילת התיקון.

תקנות מע"מ כוללות כבר כיום היפוך של החבות במע"מ בענפים בהם אותרה בעיה נרחבת של הפצת חשבוניות מס אשר הוצאו שלא כדין וניכוי מס תשומות בהסתמך עליהן, כגון: בענף סוחרי המתכת המשומשת, ענפי מתן שירותים מסוימים על ידי עוסקים שעיקר הכנסתם ממשכורת ועוד. כך שהתיקון המוצע מהווה למעשה הרחבה של המנגנון הקיים.

נציין, כי שינוי מנגנון גביית מע"מ בענפי שירותי כוח אדם הינו חלק מההמלצות אשר פורסמו במסגרת הדו"ח למלחמה בהון השחור אשר פורסם ביום 23.5.2022.

 

לקריאת נוסח טיוטת תקנות מע"מ – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5894-תשלומים-לחברות-כוח-אדם-ייעשו-לפי-חשבוניות-עצמיות.aspx

© כל הזכויות שמורות