ralc.co.il

true

חילוט בתיק פלילי, חשיפת בעל מניות לתביעת מפרק

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  08.06.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

חילוט בתיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס,

בעל מניות הפועל להברחת נכסי חברה חשוף לתביעת המפרק,

חיוב יזמים בהיטל השבחה בגין פרוייקט תמ"א 38

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

  

1.  בית המשפט העליון קבע - חילוט שנעשה במסגרת תיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס

בעקבות הרשעתו הפלילית של הנישום בעבירות של ארגון הימורים בלתי חוקיים, חילטה המדינה כספים שונים אשר התקבלו כהכנסה בידי המערער בגין פעילותו הבלתי חוקית. במקביל דרשו רשויות המס מהנישום לשלם מס בגין אותה הכנסה שחולטה.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.    בעל מניות הפועל להברחת נכסי החברה חשוף לתביעת המפרק

בעלי מניות של חברה אשר נקלעה לחדלות פירעון העבירו את פעילות החברה לחברה אחרת בבעלות המשפחה מבלי ששולמו חובות החברה. חובות החברה סולקו טרם הפסקת פעילותה למעט החובות לעובדי החברה. עובדי החברה הגישו תביעה נגד החברה ונגד בעלי מניותיה.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.  בית המשפט חסם ניסיון של עיריית ירושלים לחייב יזמים בהיטל השבחה בגין פרוייקט תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית אשר מטרתה המרכזית הינה מתן תמריצים תכנוניים וכלכליים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. בין יתר התמריצים, נקבע בדין פטור מהיטל השבחה בגין מתן היתר בניה מכוח תמ"א 38. על אף האמור, עיריית ירושלים נהגה לחייב יזמים בהיטל השבחה.

להמשך קריאה – לחץ כאן

                  

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5898-חילוט-בתיק-פלילי-חשיפת-בעל-מניות-לתביעת-מפרק.aspx

© כל הזכויות שמורות