ralc.co.il

true

אישור מענק אומיקרון לינואר-פברואר 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  16.06.2022

אישור מענק אומיקרון לינואר-פברואר 2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 13.6.2022 אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את חוק המענקים לעסקים בגין תקופת האומיקרון. המענק, יגיע לעסקים שנפגעו כלכלית בעקבות גל האומיקרון בחודשים 1-2/2022, נקווה שהפעם יינתנו המענקים לפי נוסחת המענק בחוק בוודאות, פשטות, יעילות ומהירות, ולא יידחה על ידי רשות המיסים בגלל פרשנויות יצירתיות כפי שהיה במענקי הקורונה בעבר.

החוק נוגע לעסקים עם מחזורים של בין 18 אלף ל-60 מיליון ₪, שנפגעו בחודשים ינואר – פברואר 2022 לעומת ינואר – פברואר 2019 וספגו ירידה במחזור עסקיהם, והוא מגיע בצורה של מענק יחיד.
הזכאות תחול על כלל העסקים הזכאים שהייתה אצלם ירידה במחזור בגובה של 25% לפחות, הוגדלו סכומי המענקים לעסקים קטנים ב-15%, תתאפשר חלוקת דיבידנד, במסגרת איחוד עוסקים המחזור המרבי לזכאות יעמוד על 150 מיליון ₪, וכן הוכנסו התאמות לטובת עסקים חדשים, משרתי מילואים ונשים בהיריון.

גובה המענק יהיה כדלהלן:

  1. לגבי עסקים קטנים עם מחזור של עד 300 אלף ₪ בשנה הרלוונטית, הוסכם על הורדת אחוז הפגיעה המזכה במענק, וזה יעמוד על 25% במקום 35% בנוסח החוק המקורי. עוד סוכם כי לעניין עסקים אלה, יעלה סכום המענקים ב-15% על הסכום שהוצע בנוסח החוק המקורי, כך יעמוד גובה הפיצוי על 4,350 ש"ח עד 9,350 ₪ לעסק, במקום 3,000 ₪ עד 8,100 ₪ בנוסח החוק המקורי. גובה המענק משתנה לפי גובה המחזורים של העסק, בקבוצות של 50 אלף ₪.
  2. לגבי עסקים גדולים עם מחזור שנתי של 300 אלף ₪ עד 60 מיליון – המענק יחושב לפי גובה הפגיעה במחזור העסק, כאשר הזכאות הינה מפגיעה המתחילה ב-25% ירידה במחזור העסק בתקופה הרלוונטית לעומת תקופת הבסיס, במקום 35% בנוסח החוק המקורי כאשר ככל שאחוז הפגיעה גדל, כך גדל אחוז הפיצוי. המענק המרבי שאפשר יהיה להגיע אליו יהיה של 20% מהמחזור הדו חודשי בתקופת הבסיס, וסכום המענק המרבי יכול להגיע עד 600 אלף ולא יפחת מ-9,350 ₪, כאשר גם סכום המינימום הוגדל בעקבות עדכון הפיצוי לעסקים הקטנים, כאשר זה עמד בנוסח החוק המקורי על 8,600 ש"ח.

לדרישת הוועדה נקבע כי לגבי איחוד עוסקים יעמוד גובה המחזור המרבי לזכאות למענק על 150 מיליון ₪.

בנוסף, לדרישת הוועדה שונה התנאי לעניין עסקים שחילקו דיבידנד, כאשר בנוסח החוק המקורי כל חלוקת דיבידנד בשנים 2020-2021 פסלה זכאות של עסק מקבלת המענק, לאור הערות חברי הכנסת והעסקים כי ייתכן מאוד כי חלוקה כזו נעשתה על רקע רווחים שקדמו לקורונה ונצברו בשנת 2019, שונה נוסח החוק ונקבע כי תתאפשר חלוקת דיבידנד וזכאות תישלל רק אם הדיבידנד שחולק בתקופה הזו גבוה מהרווחים הנצברים של החברה נכון לסוף 2019 .
עוד נקבע כי עסק לא יהיה זכאי למענק במידה שמחזור העסקים שלו, בתוספת המענקים שקיבל בגין מגפת הקורונה בשנת 2021, הביאו אותו לגידול של 15% במחזור העסקאות ב-2021 לעומת מחזור הבסיס שלו, זאת בניגוד לגידול של 10% בלבד בנוסח החוק המקורי.

בנוסף בנוסח המקורי צוין כי עסקים שדיווחו מחזור עסקי 0 במשך 3 חודשים - אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021 לא היו זכאים למענק, לדרישת הוועדה שופר המתווה כך שרק עסקים שדיווחו 4 חודשים מחזור 0, מחודש ספטמבר לא יהיו זכאים, כאשר תתאפשר זכאותם אם דיווחו מחזור מעל 0 בחודשים מרץ -אפריל 2022.

עוד נקבע, כי לטובת משרתי מילואים או אישה בחופשת לידה שלא עבדו בגין כך 7 ימים בחודש בתקופת הבסיס, לא יכללו חודשים אלה בחישוב תקופת הבסיס.

לטובת עסקים חדשים, נקבע כי לחישוב מחזור הבסיס של עסקים שנפתחו במהלך שנת 2019, יתווספו החודשים ינואר - פברואר 2020. עבור עסקים שנפתחו בשנת 2020, החודשים ינואר - פברואר 2021, לא יחשבו למחזור הבסיס, נוכח כך שבתקופה זו חלה ירידה במחזורים בעקבות נגיף האומיקרון.

האופוזיציה הודיעה כי היא תאשר את הנוסח המוסכם למתן המענקים, למעט מספר הסתייגויות בודדות ובהן הרחבת הזכאות לעסקים גם לעסקים עם מחזור של עד 80 מיליון ₪.  בהתאם לכך, נקווה שהחוק לסיוע בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו לעסקים בחודשים 1-2/2022 יחוקק כבר בשבוע הקרוב, על דעת הקואליציה והאופוזיציה גם יחד, ורשות המיסים תאפשר הגשת תביעות במהירות, ולא תקשה על תשלומי המענקים כפי שארע בעבר.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5903-אישור-מענק-אומיקרון-לינואר-פברואר-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות