ralc.co.il

true

העברת דיווחים כספיים אוטומטיים למדינות בחו"ל

רמי אריה, עו"ד, רו"ח ויועץ מס

 |  16.06.2022

העברת דיווחים כספיים אוטומטיים למדינות בחו"ל

רמי אריה, עו"ד, רו"ח ויועץ מס

 

ביום 14.6.2022 אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לפקודת מס הכנסה הקובע חובת דיווח מפורטת לתאגידי ענק רב לאומיים אשר חברת האם הסופית שלהן ממוקמת בישראל. הדיווח ייעשה אוטומטית, לכל המדינות החברות ב – OECD .

התיקון, אשר יחול על קבוצות רב לאומיות אשר מחזור העסקאות שלהן עולה על 3.4 מיליארד ₪, מיישם המלצות של ה -OECD - בתחום ההתחמקות ממס של תאגידים רב לאומיים, ומממש התחייבות שנתנה ישראל בשנת 2016 ליישום ההמלצות, במסגרת הסכם בינלאומי.  

נציין, כי תיקון נוסף המתוכנן להיקבע בקרוב, יחיל את חובת הדיווח, גם על חברות ישראליות שיש להן חברות בנות או חברות אם בחו"ל, אשר מחזור ההכנסות שלהם עולה על 150 מיליון ₪. כך שבהחלט כדאי לבחון מחדש את כל היבטי המס החלים ביחסים בינלאומיים, מחירי העברה, והמיסוי ההדדי החל בישראל ובמדינת החו"ל כבר כעת.

על פי התיקון שאושר, תאגיד בין-לאומי אשר חברת האם הסופית שלו היא תושבת ישראל, יחויב להגיש, באמצעותה, דו"ח שנתי מקוון הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל החברות בתאגיד הבין-לאומי. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות שהן צד להסכם שעליו חתומה ישראל, ואשר בהן פועלות ישויות אחרות בתאגיד המדווח. במקביל, תקבל רשות המסים בישראל דיווחים ממדינות אחרות שבהן פועלות חברות–אם בתאגידים בין-לאומיים הכוללים חברות הפועלות בשטח ישראל.

יצוין כי במהלך השנה האחרונה התקבלו מספר פניות מפורומים בינלאומיים, כולל האיחוד האירופי, הכוללות התראות לפיהן אם לא תפעל ישראל לקיום ההתחייבויות בנושא זה, עשויים להינקט נגדה צעדים. רשות המסים ומשרד האוצר הגישו לראשונה הצעת חוק להסדרת הנושא בתחילת שנת 2017, אולם הכנסת ה-20, לא השלימה את קידומה. חובת הדיווח וחילופי המידע בנושא זה כבר אומצו בידי קרוב ל-90 מדינות.

התיקון מקודם על רקע אתגרי המיסוי של קבוצות רב לאומיות בתחום מחירי העברה והקושי הכרוך בייחוס הכנסה חייבת במס למדינה בה נוצר הערך הכלכלי של הפעילות. הפרקטיקה הנהוגה במקרים רבים על ידי קבוצות רב לאומיות, היא יחוס ערך כלכלי גבוה לחברה הפועלת במדינה בעלת שיעור מס נמוך (profit shifting), באמצעות עסקאות פנימיות בין חברות הפועלות בקבוצה אשר ממוקמות במדינות שונות.

תיקון החקיקה ושיתוף הפעולה הבינלאומי הנלווה לו יאפשרו לרשות המסים לקבוע את מחירן הנכון של עסקאות בין חברי הקבוצה באופן יעיל יותר, ויצמצם את היכולת של תאגידים רב לאומיים הפועלים בישראל להתחמק מתשלום מס.  

לצד חובת הדיווח החדשה, הושגה הסכמה לגבי חובת תיעוד לחברה ישראלית הפועלת בקבוצה רב לאומית שמחזור עסקאותיה עולה על 150 מיליון ₪. התקנות בעניין זה יובאו לאישור לאחר אישור החוק בקריאה שלישית ותחולתו תהיה כבר מורחבת הרבה יותר, גם על חברות בגודל בינוני. כדאי להיערך מראש לתיקון זה.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5904-העברת-דיווחים-כספיים-אוטומטיים-למדינות-בחו-ל.aspx

© כל הזכויות שמורות