ralc.co.il

true

הסיכון במתן ערבות אישית בהסדרי חובות מס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.06.2022

הסיכון במתן ערבות אישית בהסדרי חובות מס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בנוהל חדש שהוציאה רשות המיסים בדבר הסדרים לפריסת תשלומי חובות מס, היא דורשת כי בעלי החברה או מנהליה יחתמו על ערבות אישית, לפיה הם מתחייבים לשלם את חובות המס של החברה במקומה, אם החברה לא תעמוד בהסדר התשלומים שנקבע. בכך מטילה רשות המיסים אחריות אישית על בעל המניות או המנהל עד כדי ירידה למימוש נכסיו האישיים לטובת כיסוי חובות המס של החברה.

הנוהל החדש לביצוע הסדר תשלומים לסילוק חובות מס חל לגבי חובות למע"מ או למכס, והוא כולל החמרה משמעותית לעומת נוהל הסדר פריסת תשלומים הקודם ומטיל סיכון רב על בעלי החברה או מנהלה, לשלם בעצמם את החוב, בעוד החברה עצמה אינה יכולה לעמוד בתשלום החוב מיידית, ולכן היא זקוקה להסדר פריסת התשלומים.

ביום 29.5.2022 פרסמה רשות המסים את והל הסדרי פריסת תשלומים לסילוק חובות מס של עוסקים הנובעים משומה, גירעונות של יבואנים במיסי יבוא, וחובות מס של עוסקים הנובעים מדוחות תקופתיים", במסגרתו מפורטים, בין היתר, התנאים להסדרי פריסת התשלומים, וכן ערבויות ובטחונות הנדרשים.

בהתאם לנוהל, הסדר פריסת התשלומים יותנה במתן ערובות ובטחונות לרשות המיסים על ידי החברה המבקשת את ההסדר כדי להבטיח כי היא תיפרע את החוב לפי הסדר התשלומים שייקבע. סכומי הערבויות והביטחונות שהחברה תתבקש לתת יהיו פונקציה של גובה סכום חוב המס נשוא ההסדר ושל התנהלותו של העוסק בעבר והחשש שלא יעמוד בהסדר.

חובת הערבויות והביטחונות תחול גם על עוסק יחיד וגם על חברה או תאגיד אחר שיש להם חובות מס כאמור. הם יידרשו לשעבד נדל"ן, נכסים אחרים וכלי רכב בהתאם לנכסיהם או נכסי בעליהם. בנוסף, הם יידרשו לשעבד או למשכן את הנכסים לטובת רשות המיסים, עד לסילוק התשלום האחרון על פי ההסדר.

מנהל אזורי של מע"מ או המכס, יהיה רשאי לוותר על מקצת העיקולים או השעבודים על הנכסים בהתאם להתקדמות ביצוע התשלומים על פי הסדר הפריסה ובהתאם ליתרת החוב שבהסדר.

אך הסיכון העיקרי באי פירעון חובות המס יוטל מעתה בהתאם לנוהל גם על בעלי המניות או המנהלים של החברה. מהם תידרש חתימה על כתב ערבות אישית לתשלום החוב של החבר נשוא ההסדר לפריסת תשלומים, בהתאם להוראות סעיף 102א לחוק מע"מ.

על בעלי החברה או מנהליה לחתום על התחייבות לתשלום חוב המס לפי סעיף 20 לחוק מע"מ. לעיתים, ניתן יהיה לקבל התחייבות זו מאת גורם אחר שאינו בעל החברה או מנהלה, בתנאי שהוא בעל יכולת כלכלית ממשית לתשלום החוב במקום החברה.

התחייבות זו יוצרת סיכון לבעל המניות או למנהל, לתשלום אישי שלהם את החוב, במיוחד כאשר מדובר בחברה בקשיים כספיים, או בחברה אשר חדלה מפעילותה העסקית, או בחברה חסרת נכסים למימוש.

בשונה מהנוהל הקודם, כעת, בכל פניה לרשות המסים בבקשה להסדר פריסת תשלומים לצורך סילוק חובות מס, בעל חברה/מנהלה יחויבו במתן ערבות אישית לתשלום חוב החברה. למעשה נוהל זה כולל החמרה משמעותית לעומת נוהל פריסת חובות מס קודם.

אנו סבורים כי חובה על כל בעל חברה או מנהל לבחון היטב את ההשלכות של החובה לחתום על ערבות אישית, הן בעיניים של מצב החברה והן בעיניים של מצבו הכספי האישי ואולי גם של מצבו המשפחתי בטרם החתימה על ערבות אישית, עד כדי הימנעות מושכלת מביצוע הסדר פריסת תשלומים בתלוי באותה ערבות אישית.

הסיכון הוא דווקא בכך שרוב האנשים מסתכלים על מצב החברה שלהם ועל מצבם האישי במשקפיים ורודים ואופטימיים, ולא רואים את המצב האמיתי שלהם.

בעלי עסקים ו/או חברות אשר להם חובות מס, מוזמנים לפנות למשרדנו,  המורכב מעו"ד ורו"ח, בעלי ידע ומומחיות בטיפול ביעילות ובמהירות בכל הנוגע להסדרי חובות מס.

 

 

לקריאת נוהל הסדרי פריסת תשלומים – לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5926-הסיכון-במתן-ערבות-אישית-בהסדרי-חובות-מס.aspx

© כל הזכויות שמורות