ralc.co.il

true

הזדמנות אחרונה להגיש השגות על מענקי/החזרי קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  12.01.2023

הזדמנות אחרונה להגיש השגות על מענקי/החזרי קורונה
עד ליום 28.2.2023

רמי אריה, עו"ד רו"ח

רשות המיסים מאפשרת הזדמנות אחרונה להגיש השגות על הודעות דחייה למענקי קורונה עד ליום 28.2.2023. השגות מנומקות עם כל הטיעונים והאסמכתאות שיוגשו, עשויות להביא לקבלת המענק במלואו ולפחות להימנע מהחזרי המענקים. 

ביום 12.1.2023 פורסמה הודעת רשות המיסים, לפיה היא תאפשר לעוסקים ונישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, הנדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023.

זאת, בעקבות פניות של עוסקים ונישומים שטוענים כי דחיית המענק שנעשה על ידי רשות המיסים נעשה בטעות, והם רוצים להשיג עליו, אך המועד להגשת השגה עבר.

בנוסף, רשות המסים תאפשר לאוכלוסייה זו להסדיר את החוב בפריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית.

במקרים בהם נדרשת פריסה ארוכה יותר כתוצאה מקשיים כלכליים או נסיבות מיוחדות של המבקש, ניתן יהיה  לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק ולבקש פריסה ארוכה יותר שתיבחן באופן פרטני .

בנוסף, על מנת לאפשר לעוסקים לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים תקפיא את העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים לתקופה קצובה של חודשיים עד ליום 11.3.2023.

כזכור, במהלך משבר הקורונה שילמה רשות המסים מענקים לעצמאים ולבעלי שליטה במספר מסלולים. לאור הצורך בהעברת התשלומים באופן מהיר למספר גדול מאד של בעלי עסקים, המענקים שולמו לעתים עוד בטרם הוגשו דיווחי המע"מ הרלבנטיים, ולכן התשלומים בוצעו על סמך הצהרת המבקשים בדבר עמידתם בתנאי הזכאות. בבדיקות שערכה רשות המסים עלה כי ישנם בעלי עסקים רבים שביקשו וקיבלו מענקים שאינם זכאים להם .

בשנה וחצי האחרונות, עם היציאה מהמשבר, החלה רשות המסים בפעולות להשבת המענקים ששולמו לעוסקים ונישומים למרות שלא היו זכאים להם. עד עתה, הפעולות כללו מהלך וולונטרי להשבת המענקים, במסגרתו יכלו בעלי עסקים שקיבלו מענקים שאינם זכאים להם להשיב את המענקים מיוזמתם, בפריסה נוחה וללא תוספת ריבית ו/או קנסות. בנוסף נעשו פעולות יזומות שכללו בין היתר שיחות טלפון, משלוח מסרונים, משלוח מכתבים וכו '.

בתקופה האחרונה רשות המסים החלה להפעיל הליכי אכיפה כלפי עוסקים ונישומים שלא נענו לפניות היזומות ולמהלך הוולונטרי להשבת המענקים.

לסיכום, ההקלות שפורטו לעיל, נועדו לסייע לכל מי שטרם הסדיר את חובותיו בגין המענקים ששולמו ולא היה זכאי לקבלם.

וכן, לכל מי שיש לו סיבות מוצדקות להגשת השגה . אנו מציעים להביא לבדיקה כל הודעת דחייה של מענק שהתקבלה מרשות המיסים, וככל שהיא לא התקבלה - הרי ניתן לראות אותה במערכת המחשוב של רשות המיסים, ולהגיש את ההשגות מנומקות ומגובות באסמכתאות כראוי כדי שהן אכן התקבלו ויאושרו על ידי רשות המיסים. זאת, לא יאוחר מיום 28.2.2023.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6035-הזדמנות-אחרונה-להגיש-השגות-על-מענקי-החזרי-קורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות