ralc.co.il

חובות מס ישנים בהחלט ניתנים לערעור

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  20.08.2023

ביטול חובות מס ישנים 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

גם כשיש חובות מס ישנים מלפני 15-20 שנים, ניתן עדיין לערער עליהם. נישומים רבים מוצאים את עצמם חסרי אונים כנגד פקידי השומה, מע"מ או מיסוי מקרקעין, כאשר עומדים כנגדם חובות מס משנות מס שכבר התיישנו ואנשי רשות המיסים טוענים כי חובות מס אלו כבר אינם ניתנים להשגה או לערעור עקב התיישנות. מסתבר כי בהחלט ייתכן כי גם חובות מס ישנים כאלו ניתנים לערעור.

כך בעניין שפיגולנט (ע"מ 34366-10-21, חיים שפיגולנט נ' פקיד השומה רחובות, ניתן ביום 15.8.2023), קבע בהמ"ש לאחר שהתיק הוחזר אליו על ידי בהמ"ש העליון, כי חובת ההוכחה על קביעותיו הישנות של פקיד השומה ועל הקביעות בצו שומה חדש לאותן שנות מס אשר לכאורה התיישנו חלה דווקא על פקיד השומה. זאת, כיוון שפקיד השומה היה צריך לשמור את ההוכחות והראיות לביצוע הליכי השומה בשעתו כדין, הן לגבי השומות בשנים הישנות והן לגבי השומות שהוצאו לאחרונה בגין אותן שנים קודמות.

מדובר בשומה שיצאה לשפיגולנט בגין שנת המס 1998 ואשר פקיד השומה טען לגבי חוב המס שנוצר על פיה, כי לאור חלוף כ- 15 שנים מאז שהוצאה השומה אין באפשרותו לבטל את החוב, מכיוון ששנת מס זו התיישנה לפני שנים רבות ובכלל כי הוא ביער את תיק המסמכים של המערער ואף לא שמר צילום מהמסמכים שהיו בתיק.

בשנת 2022 עזב שפיגולנט את ישראל לארה"ב בשל מצוקה כלכלית. בעת עזיבת הארץ הוא לא עדכן את כתובתו במרשמי פקיד השומה.

בשנת 2003 הוציא פקיד השומה לשפיגולנט שומה לפי מיטב השפיטה, ולטענתו היא נשלחה לכתובתו כפי שהייתה בידי פקיד השומה. הודעת השומה נשלחה כנראה ללא נימוקי שומה. פקיד השומה אמנם הציג בערעור מסמך נימוקי שומה אך הוא לא היה חתום ולא ברור אם נשלח לשפיגולנט. פקיד השומה גם לא הציג מסמך כלשהו המוכיח כי שפיגולנט הוזמן לדיוני שומות בטרם הוצאה לו השומה.

חוב המס שנקבע לשפיגולנט עקב תוספות ההכנסה בשומה עמד על סך של כ- 2.6 מיליון ₪.

בשלב הראשון נדחה הערעור של שפיגולנט על ידי בהמ"ש המחוזי בטענה כי שפיגולנט לא עמד בנטל ההוכחה להראות כי השומה שהוצאה לו בשנת 2003 לא הייתה נכונה. אולם, ערעור שהגיש שפיגולנט לבהמ"ש העליון התקבל ונקבע כי כאשר פקיד השומה אינו יכול לבסס את השומה שהוציא, עובר אליו נטל ההוכחה להצדיק את השומה.

לאחר פסיקת בהמ"ש העליון הנ"ל, הוציא פקיד השומה לשפיגולנט שומה חדשה לשנת 1998 אשר גם בה הוספה לו הכנסה מעסק, בניכוי אומדן של הוצאות העסק על פי התדריך הכלכלי מאותה תקופה.

בערעור הנוסף שהגיש שפיגולנט חזר בהמ"ש על קביעת בהמ"ש העליון לפיה בהיעדר כל אסמכתא לקביעת השומה לשנת 1998 לא ניתן לקבל אותה ויש לקבל את הערעור במלואו, כך שחובות המס שהיו בשנת 1998 בוטלו לחלוטין.

בית המשפט אף הטיל הוצאות משפט משמעותיות בסך של 70,000 ₪ על פקיד השומה לטובת שפיגולנט.

לסיכום, חובות מס ישנים הרשומים במרשמי רשות המיסים - מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין, אינם סוף פסוק ובהחלט ניתן להשיג ולערער עליהם, להפחיתם או לבטלם.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6113-חובות-מס-ישנים-בהחלט-ניתנים-לערעור.aspx

© כל הזכויות שמורות