ralc.co.il

השפעת המלחמה על דוחות הכספיים

אריאל פטל, רו"ח

 |  21.11.2023

השפעת המלחמה על דוחות הכספיים


אריאל פטל, רו"ח


למלחמת חרבות ברזל יש השפעות כלכליות על כלל המגזר העסקי בישראל. לכן, חובה לתת התייחסות וגילוי בדוחות הכספיים המוגשים לרשויות בכלל ולרשות המיסים בפרט, על השפעות המלחמה בדוחות הכספיים שיוגשו מעתה לשנת 2022 ולשנת 2023. לחובת גילוי זו יכולה להיות גם השפעה משמעותית על חבויות המס של החברות, עסקים ואף של מלכ"רים.

לאור התמשכות הלחימה וההשפעה המהותית על תוצאות הפעולות של תאגידים רבים ולעיתים עד סכנה להמשך קיום מוסכמת העסק החי ולאחר פרסומים של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ושל הוועדה לתקני ביקורת בלשכת רואי חשבון, הנכם מתבקשים להקפיד כי בדוחות הכספיים לשנת 2022 הנערכים כעת ועליהם אתם, רואי החשבון, נותנים את חוות דעתכם, יינתן הביטוי המתאים בדוחות הכספיים ובחוות הדעת, ככל שנדרש.

מודגש, כי על כל תאגיד לבחון את הנסיבות הרלוונטיות במועד אישור הדוחות הכספיים ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לנסיבות. השפעת מלחמת "חרבות ברזל" והפעולות שננקטו בעקבותיה מהוות אירוע שאינו חייב התאמה לגבי דוחות כספיים לשנת 2022 שאושרו לפרסום לאחר ה-7 באוקטובר 2023, אלא אם כן מדובר בסוגיית העסק החי.

הודעה זו מתייחסת להיבט הגילוי בלבד, שיתייחס באופן כללי למלחמה; להשפעה כללית על סביבת התאגיד; להשפעה ספציפית כולל אומדנים נדרשים, אם ניתן לחשבם; וכן-לצעדים שנקט וצפוי לנקוט התאגיד כתוצאה מהמלחמה.

להלן סקירה תמציתית של הנושא למצבים האפשריים:

 1. כאשר לא קיימת כל השפעה של המלחמה על הדוחות הכספיים של חברה או שקיימת השפעה אך זו לא מהותית

  חשבונאות
  - במקרים בהם לא קיימת כל השפעה של המלחמה או שכן קיימת השפעה לא השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה, מוצע לכלול גילוי בדוחות הכספיים למלחמה ולכך שלא קיימת השפעה על הדוחות הכספיים או שקיימת השפעה לא מהותית. לאור העובדה שהמלחמה היא בעלת השפעה כל כך דרמטית על מדינת ישראל ועל הפעילות העסקית בישראל, קיימת ציפייה מצד קוראי הדוחות הכספיים למידע אודות השפעת המלחמה על הדוחות הכספיים, לרבות במקרים בהם לא קיימת כל השפעה על הדוחות הכספיים וגם במקרים בהם קיימת השפעה לא מהותית, תוך ציון עמדה זו של דירקטוריון החברה בביאור. כך למשל, מדובר במקרים שבהם הכנסות החברה נובעות מביקוש קשיח דוגמת מכירת תרופות או כאשר חברה מוכרת מוצרים ללקוחות בחו"ל באמצעות אתר אינטרנט ואין השפעה של המלחמה על הפעילות העסקית של החברה או שקיימת השפעה לא מהותית .

  להלן נוסח מוצע של הגילוי:
  בעקבות מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 והכרזת מצב חירום בעורף, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בישראל והוכרזו מגבלות רבות. כתוצאה מכך, קיימת השפעה גם על היקף תעסוקת העובדים בחלקים נרחבים בישראל. לא קיימת השפעה של המלחמה על הדוחות הכספיים של החברה / צפויה השפעה לא מהותית על הפעילות העסקית של החברה ועל דוחותיה הכספיים (בחר).

  ביקורת - רואה החשבון המבקר יוכל לתת חוות דעת בנוסח האחיד (ללא הוספת פסקת הפניית תשומת לב).

 2. כאשר קיימת השפעה כלשהי שאינה "לא מהותית" (או שמסתמנת השפעה כזו) ואינה ניתנת לאומדן מהימן או שהיא אינה מהותי מאוד על הדוחות הכספיים

  חשבונאות - יש לכלול גילוי לאי הוודאות בדוחות הכספיים לשנת 2022
  בנוסח המוצע שלהלן:

  בעקבות מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 והכרזת מצב חירום בעורף, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בישראל והוכרזו מגבלות רבות. כתוצאה מכך, קיימת השפעה גם על היקף תעסוקת העובדים בחלקים נרחבים בישראל. קיימת פגיעה מסוימת בפעילות החברה וקיימת אי ודאות באשר להמשך תוצאות הפעילות של החברה עם התמשכות המלחמה.

  ביקורת - רואה החשבון המבקר ישקול אם להוסיף פסקת הפניית תשומת לב לביאור בדבר אי הוודאות הכרוכה בתוצאות הפעילות של החברה לאור התמשכות המלחמה, בנוסח המוצע שלהלן:

  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל , אנו מפנים את תשומת הלב לביאור ___ בדוחות הכספיים בדבר אי הוודאות הכרוכה בהשפעות מלחמת חרבות ברזל על פעילות החברה במהלך המלחמה ולאחר סיומה.

 3. כאשר קיימת השפעה מובהקת של המלחמה על הפעילות העסקית, אך לא עד כדי חשש להמשך קיום מוסכמת העסק החי

  חשבונאות - יש לכלול גילוי בדוחות הכספיים לשנת 2022
  בנוסח המוצע שלהלן (יש להתאים כל מקרה לפעילות התאגיד):

  בעקבות מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 והכרזת מצב חירום בעורף, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בישראל והוכרזו מגבלות רבות. גויסו חיילי מילואים בהיקף נרחב והחברה סגרה את מרבית סניפיה, הוציאה עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום) החל ב-8 באוקטובר 2023 והפחיתה ב-20% את שכרם של כלל עובדי החברה שלא יצאו לחל"ת. מתחילת המלחמה חלה ירידה משמעותית של כ-60% בהכנסות החברה לחודש אוקטובר 2023, בהזמנות מצד לקוחות וביכולת החברה לבצע הזמנות רכש.
  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות ומעריכה כי תוכל להמשיך לעמוד בהן בעתיד הנראה לעין.
  למרות הירידה בהכנסות ובפעילות החברה, הנהלת החברה צופה, נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים, כי החברה ערוכה לפעילות עסקית במצב של לחימה ממושכת, והשפעות המלחמה לא תפגענה ביכולת החברה להמשיך להתקיים כעסק חי.
  יחד עם זאת קיים חוסר ודאות ביחס להיקף המלחמה, התמשכותה והשפעתה על המשק הישראלי ועל תחום הפעילות של החברה.


  ביקורת - רואה החשבון המבקר ישקול גם במקרה זה, אם להוסיף פסקת הפניית תשומת לב לביאור בדבר אי הוודאות הכרוכה בתוצאות הפעילות של החברה לאור התמשכות המלחמה, בנוסח המוצע שלהלן:

  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל , אנו מפנים את תשומת הלב לביאור ___ בדוחות הכספיים בדבר השפעות מלחמת חרבות ברזל על הדוחות הכספיים של החברה וחוסר הודאות ביחס להיקף המלחמה, התמשכותה והשפעתה על המשק הישראלי ועל תחום הפעילות של החברה.

 4. כאשר השפעות המלחמה מצביעות על כך שקיים ספק בדבר המשך קיום מוסכמת העסק החי

  חשבונאות - יש לכלול גילוי בדוחות הכספיים לשנת 2022 בנוסח המוצע שלהלן (יש להתאים כל מקרה לפעילות התאגיד):

  בעקבות מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 והכרזת מצב חירום בעורף, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בישראל והוכרזו מגבלות רבות. גויסו חיילי מילואים בהיקף נרחב והחברה סגרה בשלב זה שבעה מתוך עשרה סניפים למשך חודשיים, פיטרה 30% מכלל העובדים, הוציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) 50% מכלל העובדים שלא פוטרו החל ב-8 באוקטובר 2023 והפחיתה ב-50% את שכרם של כלל עובדי החברה שלא יצאו לחל"ת.
  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה עומדת עוד באמות מידה פיננסיות שנקבעו בהסכמיה עם בנק X. יתרת ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2022 הינה Y ₪. החברה נמצאת במשא ומתן עם הבנק באשר לאפשרות פריסת יתרת ההלוואה.
  בנוסף, לאור עליית שיעור הריבית החל מסוף שנת 2022 ואילך, החברה נקלעה לקשיי נזילות. כל הגורמים שתוארו לעיל מטילים ספקות משמעותיים באשר ליכולת החברה להמשיך לפעול כעסק חי.

  ביקורת - רואה החשבון המבקר חייב , אם להנחת דעתו הגילוי שניתן הוא נאות, להוסיף פסקת הפניית תשומת לב בנוסח המוצע שלהלן:

  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל , אנו מפנים את תשומת הלב לביאור___ בדוחות הכספיים בדבר השפעות מלחמת חרבות ברזל על הדוחות הכספיים של החברה. החברה אינה עומדת באמות מידה פיננסיות ולה נגרמו הפסדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל בשנת 2023 בסך___ ש"ח. גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

 5. כאשר השפעות המלחמה מובילות לסגירת החברה, יש לערוך את הדוחות הכספיים לשנת 2022 על פי כללי "עסק בחיסול" וחוות דעת רואה החשבון המבקר תנוסח בהתאם. מסמך זה אינו עוסק במקרה של "עסק בחיסול".

 6. מלכ"רים
  ההשפעה של מלחמת "חרבות ברזל" על המשך קיום מוסכמת העסק החי עשויה להיות רלוונטית במקרים מסוימים גם לגבי מלכ"רים, בין השאר לאור ירידה משמעותית אפשרית בהכנסות מתרומות ומתמיכות שיצליח המלכ"ר לגייס. על כן, בדוחות הכספיים של מלכ"רים ינתן ביטוי באופן דומה למקרים שתוארו לעיל שבהם מדובר בתאגיד למטרת רווח.

 

להיבטי המס העלולים לחול עקב ההשפעה הכלכלית של המלחמה, ראו מאמרנו על תכנוני המס לסוף שנת 2023 בצל המלחמה .

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6166-השפעת-המלחמה-על-דוחות-הכספיים.aspx

© כל הזכויות שמורות