ralc.co.il

פיצויים למסעדות, אולמי שמחות ועסקי תרבות ופנאי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.11.2023

פיצויי מלחמה במסלול אדום לעסקים ביישובי הספר
כגון: אולמי שמחות, מסעדות
ולבעלי עסקים בתחום התרבות והפנאי


רמי אריה, עו"ד רו"ח


פיצויי מלחמה לבעלי אולמות שמחות, מסעדות, בתי קפה ולבעלי עסקים בתחום התרבות והפנאי, יינתנו באמצעות איתור ראשי הנזק, עריכת התחשיבים בדבר סכומי הפיצויים לגביהם בפרט ולכלל העסקים ביישובי ספר בכלל. הסברים אלו ועוד. כל אלו חשובים כדי להגיע למיצוי מלא של סכומי הפיצויים המגיעים לבעלי העסקים ביישובי ואזורי הספר. כך גם לפי דברי ההסבר של רשות המיסים.

התנאים לקבלת פיצוי בעבור "נזק עקיף" בתביעה המוגשת מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים במסלול תביעה אשר זכה לכינוי ה"מסלול האדום" הינם כדלקמן:

 1. עסקו של הניזוק מצוי ביישוב ספר.

 2. הניזוק הוכיח את הקשר הסיבתי שבין הנזק שנגרם לו ובין פעולות המלחמה או האיבה.

 3. הניזוק עמד בתנאי הפסקת הפעילות והוכיח כי נגרם נזק ממשי.

אופן תחשיבי הנזקים המלאים שנגרמו עקב המלחמה משתנה מעסק לעסק לפי תחום פעילותו ונתוניו הספציפיים.

אנו נתייחס כאן לעסקים הבאים:

 • אולמות שמחה וגני אירועים

 • תרבות ופנאי – תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מחול וריקודים, משחק וספורט (קיימת רשימה בסעיף 3 (ב) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 )

 • "בתי אוכל" – (בהתאם למפורט בתוספת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013), כגון:

  • מסעדות

  • בתי קפה

  • פאבים

  • שירותי קייטרינג


אולמות שמחות, גני אירועים ומוסדות תרבות ופנאי
הנמצאים ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף.

בתי אוכל הנמצאים ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין קלקול חומרי גלם שנגרם בשל הפסקת הפעילות.

עסקים אלו יכולים לתבוע פיצויים בגין הפסד או מניעת רווח שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות מלאה שעלתה על 24 שעות.

"הפסקת פעילות" - הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף.

תחשיבי הנזקים לגבי אולמות שמחה ואירועים יבוססו, כדלהלן:

 1. ביטול אירועים - אירוע שתוכנן מראש ובוטל עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף, כגון: איסור התכנסות או הגבלה של מספר משתתפים, הפיצויים יינתנו על מלא אובדן הרווח שנגרם עקב אותו ביטול אירוע.

 2. אובדן הרווח =ההכנסה הצפויה בקיזוז הוצאות שנחסכו .

 3. הפסד או מניעת רווח עקב הפסקת פעילות - אובדן הכנסות, בקיזוז הוצאות שנחסכו, עקב המצב הביטחוני.


תחשיבי הנזקים לגבי בתי אוכל יבוססו, כדלהלן:

 1. חומרי גלם שנתקלקלו - בעל עסק, שהינו בית אוכל, כמשמעותו בתיקון אשר נאלץ לזרוק מזון שהכין מבעוד מועד, ולא עלה בידו למוכרו עקב הפסקת הפעילות, יפוצה בגין אותו מזון שנזרק, ללא תלות בזמן הפסקת הפעילות.

 2. נזק אחר - אובדן הכנסות, בקיזוז הוצאות שנחסכו, עקב המצב הביטחוני.


הפיצוי בהתייחס למזון שנזרק:

 1. החישוב המומלץ מתייחס רק לאירועי עבר.

 2. אירוע עתידי – חובה לתעד ולהודיע באופן מיידי לנציגי קרן הפיצויים.

 3. על הנזק. אין להשליך את המזון עד לאישור מטעם נציג קרן הפיצויים.

 4. יש משמעות לעיתוי תחילת האירוע (האם האירוע החל לפני פתיחת העסק או במהלך יום העסקים).


נוסחת החישוב :

 • הפרש Z ליום הנזק * שיעור עלות המכר * מקדם שימוש = פיצוי

 • הפרש Z – הפרש הפדיון לפי סרט קופה בין יום האירוע ליום מקביל בשבוע קודם ללא מע"מ.

 • שיעור עלות המכר – עלות רכישת המזון ביחס למכירות ע"פ דו"ח רווח והפסד עבור השנה שקדמה ליום האירוע (בקיזוז שכר עבודה).

 • מקדם שימוש – מקדם קבוע בשיעור 70% המבטא את שיעור המזון שלא ניזוק בפועל במסעדות, מתוך מזון שכבר הוכן (פחת מזון שוטף + חומרים שלא נתקלקלו).


חישוב אובדן רווח בבתי אוכל

אובדן רווח לאור המצב הביטחוני – חישוב הפרש הפדיון לפי סרט קופה, בין ימי האירוע הביטחוני ועד שבוע שלאחריו, לבין הימים המקבילים בתקופה זהה, בשבוע שקדם, ובניכוי ההוצאות שנחסכו עקב ירידה בפדיון כאמור.

אופן ההוכחה והחישוב הפיצוי בגין אובדן הרווחים באולמות/גני אירועים

 • אירוע שבוטל עקב הנחיות פיקוד העורף – יש להציג אסמכתאות לביטול האירוע והפיצוי יחושב בהתאם לגובה ההכנסה שהייתה צפויה להתקבל בשל קיום האירוע ובניכוי ההוצאות שנחסכו עקב ביטולו.

 • אובדן הכנסה אחר – תיערך השוואה לפי ספר הזמנות, להכנסה הצפויה מאירועים מזדמנים (ברית וכיו"ב), בין ימי האירוע הביטחוני ותקופה נוספת לאחריהם לבין הימים המקבילים בתקופה זהה (לרבות התייחסות לתאריכים עבריים, חגים וכיו"ב). מההכנסה הצפויה ינוכו ההוצאות שנחסכו עקב הפסד אותן הזמנות.


חישוב הוצאה נחסכת במסלול האדום

 1. החישוב מבטא את שיעור ההוצאות שנחסכו בשל ביטול אירוע או ירידה בפדיון.

 2. מאחר ומדובר בתביעה במסלול האדום, החישוב נעשה בצורה פרטנית לפי דו"ח רווח והפסד האחרון שהוגש למס הכנסה.

 3. בחישוב זה מנכים מסך המכירות את כל ההוצאות אותן חסך העסק עקב אי מכירת אותם מוצרים (להלן דוגמאות להוצאות שנחסכו) והיחס בין ההוצאות שנחסכו לכלל המכירות, מהווה את שיעור ההוצאה הנחסכת.


החיסכון בהוצאות חל אך ורק כנגד אותו מוצר שלא נמכר – כגון :

 • מזון שלא עובד

 • שתייה

 • כלים חד פעמיים

 • גז וחשמל

 • שכר מלצר שעובד על בסיס יומי


דוגמא להוצאות שלא נחסכו:

 • ביטוח – הוצאה קבועה

 • שכר דירה – הוצאה קבועה

 • ארנונה – הוצאה קבועה

 • שכר עובדים קבועים – הוצאה קבועה שחובת המעסיק לשלמה


תביעות עתידיות יוגשו כדלקמן:

 1. חומרים שהתקלקלו – יש חובה לתעד ולהודיע באופן מיידי לנציגי קרן הפיצויים על הנזק.

 2. נזק אחר – הודעה תוך שבועיים ותביעה עד 3 חודשים.


התביעה תוגש בצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות לצורך ביסוס התביעה, לרבות:

 1. כאשר מדובר בנזק שמקורו בביטול אירוע - תיעוד ההזמנה לאירוע ואסמכתאות כגון: הזמנת האירוע, חוזה התקשרות, אסמכתא לתשלום מקדמה וכדו'.

 2. כאשר מדובר בנזק שמקורו במזון שנתקלקל - תנאי להכרה בפיצויים מסוג זה הינו הודעה מידית על נזק כאמור לקרן הפיצויים והמתנה לנציג הקרן על מנת שיגיע לתעד את הנזק הנטען. לחילופין, קבלת רשות מנציג הקרן להשמדת המזון. בנוסף, בעל העסק יידרש להציג חשבוניות עבור רכישת המזון שנתקלקל ונזרק.


כפי שעולה, הרי עריכת התחשיבים למיצוי מלא של סכום הפיצויים בגין הנזקים העקיפים במסלול האדום שנגרמו עקב המלחמה היא מורכבת, ואנו בהחלט ממליצים להיעזר במומחה עם ידע מקצועי וניסיון רב בעניין ובדיונים עם אנשי מס רכוש וקרן הפיצויים. לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6170-פיצויים-למסעדות-אולמי-שמחות-ועסקי-תרבות-ופנאי.aspx

© כל הזכויות שמורות