ralc.co.il

הסדרי תשלומי חובות למס הכנסה ומיסוי מקרקעין

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  24.12.2023

פריסת חובות למס הכנסה ומיסוי מקרקעין בתשלומים 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מעתה יהיה קל יותר, באופן יחסי, לפרוס חובות למס הכנסה, מס הכנסה ניכויים ומיסוי מקרקעין, בהתאם לשני נהלים חדשים אשר פורסמו על ידי רשות המיסים ביום 20.12.2023, לתקופות של עד 30 חודשים ללא צורך באישור סמנכ"ל לגביה ואכיפה ברשות המיסים כפי שהיה בעבר. 

בהתאם לנהלים לפקידי השומה ולמנהלי מיסוי מקרקעין הוקנו סמכויות לאפשר פריסת תשלומים בגין חובות שיש להם לרשות, לנישומים הנמצאים בקשיים ובהתקיים נימוקים מיוחדים. דהיינו: פריסת החוב לתשלומים אינה אוטומטית אלא דורשת הגשת בקשה בכתב מנומקת ועם אסמכתאות נלוות אשר יפרטו את קשיי הנישומים ואת הנימוקים המיוחדים על פיהם הם מבקשים את הסדרי החוב בפריסה. במיוחד כאשר הבקשה היא לפריסה התשלומים המרבית שבסמכות הרשות לתת עקב החובות.

לגבי חובות למס הכנסה, הסמכויות ומספר התשלומים המרבי להסדרי החובות הם: 

 

סוג החוב

המוסמך לאשר

מספר תשלומים

סכום חוב לפריסה

שומה

פקיד שומה

עד 24 תשלומים

כל סכום

שומה

פקיד שומה

עד 30 תשלומים

מעל 500,000 ש"ח

שומה

סגן פקיד שומה

גובה ראשי

עד 18 תשלומים

עד 1,000,000 ש"ח

שומה

סגן גובה ראשי

עד 12 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

מקדמות מס הכנסה

פקיד שומה

עד 8 תשלומים

כל סכום

מקדמות מס הכנסה

פקיד שומה

עד 12 תשלומים

מעל 500,000 ש"ח

מקדמות מס הכנסה

סגן פקיד שומה

גובה ראשי

עד 8 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

מקדמות מס הכנסה

סגן גובה ראשי

עד 6 תשלומים

עד 250,000 ש"ח

דיבידנד / רווח הון / משיכות בעלים

פקיד שומה

עד 4 תשלומים

כל סכום

דיבידנד / רווח הון / משיכות בעלים

סגן פקיד שומה

גובה ראשי

עד 4 תשלומים 

עד 100,000 ש"ח

 

  לגבי חובות למס הכנסה ניכויים, הסמכויות ומספר התשלומים המרבי להסדרי החובות הם: 

 

סוג החוב

המוסמך לאשר

מספר תשלומים

סכום חוב לפריסה

שומה

פקיד שומה

עד 24 תשלומים

כל סכום

שומה

פקיד שומה

עד 30 תשלומים

מעל 500,000 ש"ח

שומה

סגן פקיד שומה

גובה ראשי

עד 18 תשלומים

עד 1,000,000 ש"ח

שומה

סגן גובה ראשי

עד 12 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

דיווח שוטף עד 4 דוחות בשנה בלבד

פקיד שומה

עד 8 תשלומים

כל סכום

דיווח שוטף עד 4 דוחות בשנה בלבד 

פקיד שומה

עד 12 תשלומים

מעל 1,000,000 ש"ח 

דיווח שוטף עד 4 דוחות בשנה בלבד 

סגן פקיד שומה

גובה ראשי

עד 8 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

דיווח שוטף עד 4 דוחות בשנה בלבד 

סגן גובה ראשי

עד 6 תשלומים

עד 250,000 ש"ח

דיבידנד – דיווח שוטף

אין אישור להסדר תשלומים

אין

אין

היטל עובדים זרים

פקיד שומה

 

עד 36 תשלומים 

כל סכום

 

 

לגבי חובות למיסוי מקרקעין, הסמכויות ומספר התשלומים המרבי להסדרי החובות הם: 

 

סוג החוב

המוסמך לאשר

מספר תשלומים

סכום חוב לפריסה

שומה

מנהל מסמ"ק

עד 24 תשלומים

כל סכום

שומה

מנהל מסמ"ק 

עד 30 תשלומים

מעל 500,000 ש"ח

שומה

סגן מנהל מסמ"ק

גובה ראשי

עד 18 תשלומים

עד 1,000,000 ש"ח

שומה

סגן גובה ראשי

עד 12 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

 

לגבי חובות לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, הסמכויות ומספר התשלומים המרבי להסדרי החובות הם: 

 

סוג החוב

המוסמך לאשר

מספר תשלומים

סכום חוב לפריסה

כל חוב לפי החוק

מנהל מסמ"ק

עד 24 תשלומים

כל סכום

כל חוב לפי החוק

מנהל מסמ"ק 

עד 30 תשלומים

מעל 500,000 ש"ח

כל חוב לפי החוק

סגן מנהל מסמ"ק

גובה ראשי

עד 18 תשלומים

עד 1,000,000 ש"ח

כל חוב לפי החוק

סגן גובה ראשי

עד 12 תשלומים

עד 500,000 ש"ח

 

 האישור להסדרי התשלומים מותנה בהסדרת כלל חובות המבקש בכל מערכי המס על ידי תשלומם או קבלת אישור פריסת החובות גם מהם ועמידה בהסדר שאושר, בנוסף לאישור שיידרש מהרשות אליה תוגש הבקשה.

הסדר התשלומים יותנה במתן ערובות ובטחונות, או על ידי שעבודים לפי שיקול דעת ראש הרשות אליה מוגשת הבקשה להסדר, ובתנאים נוספים כמפורט בנהלים.

כפי שהיה עד עתה, בקשה לפריסה החורגת מהסמכויות המפורטות בנהלים אלו, תועבר לוועדה במטה אכיפת הגבייה בראשות סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגביה, הבקשה תכלול את המלצת פקיד השומה תוך פירוט מלא של הנסיבות בצירות אסמכתאות רלוונטיות. 

יושם לב כי הבקשות להסדרי החובות חייבות להיות מוגשות בכתב, עם כל הנימוקים במיוחדים בגינם מבוקש הסדר החובות בפריסה. לכך יש להכין בקשה כהלכתה, שהרי לא מדובר באישור אוטומטי שיינתן להסדר המבוקש.  

עוד נציין כי ההחלטות בדבר הסדר פריסה נתונות לביקורת שיפוטית של בתי המשפט, כמו כל החלטה אחרת של הרשות. כך שההחלטות האמורות לעיל, אינן מהוות סוף פסוק וניתן לערער עליהן בפני בתי המשפט.הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6181-הסדרי-תשלומי-חובות-למס-הכנסה-ומיסוי-מקרקעין.aspx

© כל הזכויות שמורות