ralc.co.il

מיסוי קבלת זכויות במקרקעין בירושה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  26.12.2023

מיסוי קבלת זכויות במקרקעין עקב ירושה 

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

זכויות במקרקעין אשר התקבלו בירושה על ידי הילדים מהוריהם עשויות להיות חייבות במס רכישה או מס שבח, כאשר הילדים מחלקים או מאזנים ביניהם את שווי המקרקעין. במשק חקלאי שהתקבל בירושה הסיכון לחיוב במס גדול יותר עקב ההוראה לפיה רק אחד מהיורשים יהיה זכאי לקבל את מלוא הזכויות במשק. 

כך בעניין פרייטג (ו"ע 34276-10-21, פנינה פרייטג נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה, ניתן ביום 30.8.2023) קבע בהמ"ש כי העברת מחצית הזכויות שהתקבלו בירושה מההורים בין שני אחים יורשים מהווה מכירת זכויות במקרקעין שאינה פטורה ממס מכוח הוראת הפטור על העברת זכויות במקרקעין לראשונה לאחר פטירת המורישים בעלי הזכויות.

מדובר באח ואחות שירשו מאביהם המנוח חלקים שווים במשק חקלאי (ברי-רשות). מנהל מיסוי מקרקעין קבע כי ההעברה של מחצית הזכויות במשק על ידי האחות לאחיה מהווה מכירה חייבת במס היות ואין מדובר בחלוקה ראשונה של נכסי העיזבון. 

המוריש נפטר בשנת 1992 ושני האחים חלקו ביניהם את דמי השכירות שווה בשווה. גם הכספים שהתקבלו כתוצאה ממכירת חלק מהזכויות במגרש חולקו ביניהם שווה בשווה. האחים גם חתמו ביניהם על הסכם לפיו האח יתגורר ביחידת המגורים במשק תמורת תשלום שכר דירה יחסי לאחותו.

לפי הוראות רמ"י אין אפשרות לרשום את שני האחים כבעלים משותפים במשק ועל כן לאחר הליכים משפטיים שהתקיימו בין האחים, נקבע כי האח יקבל את מלוא הזכויות במשק וייתן פיצוי לאחותו לפי שווי מחצית המשק כפי שנקבע על ידי שמאי.

האחות הגישה דיווח למנהל מיסוי מקרקעין בו ביקשה פטור ממס על התמורה שקיבלה לפי סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין מכיוון ומדובר בחלוקת עיזבון לראשונה. 

בהמ"ש קבע כי אין חולק כי במשך כשלושים שנים חלקו האחים בדמי שכירות מהמשק. 

בנוסף, קיבל ביהמ"ש את טענת מיסוי מקרקעין כי לא הוכח שהתמורה שקיבלה העוררת שולמה מתוך נכסי העיזבון בלבד, כנדרש כאחד התנאים לפטור ממס בחלוקת עיזבון לראשונה.

לפיכך, חויבה העוררת במס שבח על התמורה שקיבלה בגין העברת זכויותיה בירושת המשק מאחיה. 

ללמדנו, כי בקבלת ירושה הכוללת זכויות במקרקעין, יש להיזהר ולקבל ייעוץ נכון בהקדם האפשרי לבל תיווצר תאונת חיוב במס במקום קבלת פטור ממס. 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6197-מיסוי-קבלת-זכויות-במקרקעין-בירושה.aspx

© כל הזכויות שמורות