ralc.co.il

הגדרת "סניפים" לעניין הפיצויים עקב המלחמה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.01.2024

הגדרת "סניפים" לעניין הפיצויים עקב המלחמה 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

 

מיקום המשרד הרשום של העסק מחוץ לישוב ספר אינו שולל את זכות התביעה שלו לפיצוי מלא במסלול אדום בגין כל סניף בנפרד שיש לו ביישובי ספר או באזור המיוחד, אלא אם הוא לא הגיש את התביעה במסלול הנכון מלכתחילה. מכאן, עולה השאלה מהי הגדרתו של סניף ? 

כך למשל : האם עסק הנמצא בגוש דן וחלק מפעילותו היא באמצעות חנויות, עבודות הנדסיות, קבלנות ביצוע, ביצוע פרויקטים וכיוצא באלו הנעשים בישוב ספר או באזור המיוחד, יש לו זכות להגיש תביעה לכיסוי מלא של נזקיו במסלול האדום לגבי כל סניף ביישובי הספר ולגבי כל סניף באזור המיוחד ?

בהתאם לחוק מס רכוש ותקנות הוראת השעה ניתן לתבוע פיצויי בגין נזקי המלחמה לכל סניף בנפרד, כך שסניפים הנמצאים ביישובי ספר זכאים לפיצויי בגין מלוא הנזק שנגרם להם במסלול האדום, ואילו סניפים באזור המיוחד או בכלל הארץ זכאים למסלולים הירוקים שנקבעו בתקנות. 

לדעתי, אין מניעה להחליף מסלולי תביעה בין המסלול האדום למסלולים הירוקים ובלבד שלא יתבקשו פיצויים בשני המסלולים באופן שיביא לכפל פיצויים לניזוק.  אך יש לשים לב כי אי הגשת תביעה בכלל במסלול האדום לסניף ביישובי ספר או במסלול ירידת מחזורים או מסלול שכר באזור המיוחד, שוללת את זכות התביעה שלו לאותו מסלול בכלל.

בחוק ובתקנות לא הוגדר מהו מקום מושבו של העסק, וגם לא הוגדר מהו סניף. 

מבחנים להגדרות אלו נקבעו על ידי וועדות ערר ובתי המשפט בפסיקות בעניין תביעות לפיצויים כנגד קרן הפיצויים.

המבחנים שנקבעו לעניין מקום המושב של העסק הם: המקום בו הוא מקבל דואר, מנהל עסקים, מוציא חשבוניות, משלם ארנונה ומייצר את מוצריו, מקום העסקת עובדי העסק או מקבל קהל. 

המבחנים שנקבעו לעניין זיהויו של סניף הם דומים:   קיומו של משרד, תשלום ארנונה במיקום הסניף, הפרדה בניהול החשבונות לכל סניף וכדומה. כך אף אם היקף הפעילות של הסניף היא משמעותית. בעניין אדרי (ע"מ 1104-09, אדרי מדיה גרופ בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן הפיצויים) נקבע כי קיום פעילות משמעותית בעיר נהרייה המוגדרת כישוב ספר, אף ללא משרד מקומי בנהרייה יכולה לאפשר קביעה כי מדובר בפעילות של סניף בגינו זכאי הסניף בנהריה למסלול אדום.

כדי לזהות קיומו של סניף אין צורך לעמוד בכל אחד ואחד מהמבחנים שנקבעו לעיל, אלא יש להראות כי משקל המבחנים לקיומו של סניף, הם גבוהים יותר מאשר משקל המבחנים לאי קיומו וזאת ברמת המקובלת במשפט האזרחי (51%). 

בעניין נזיבולי י (נ. 8/08, נזיבולי רהיטי איכות בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן הפיצויים)  קבעה ועדת הערר כי ניתן להפריד בין סניפים, כאשר רק לאחד מהם הייתה ירידה במחזורים, לעומת סניף אחר של אותה חברה שלא הייתה לו ירידה במחזורים. אפילו ששניהם היו באותו אזור הגבלה ובלבד שניתן לזהות את הפעילות הכספית של כל סניף בנפרד.

נזכיר כי בעניין הרמלין (ע"מ 1217/08 ד"ר ראובן הרמלין נ' מנהל מס רכוש) קיבל בהמ"ש את הקביעה כי יש לתת פרשנות מרחיבה להגדרתו של עוסק. שם הדבר נעשה על מנת להבהיר כי אין צורך שהעוסק יהיה רשום ומוכר ובעל תיק ברשויות המס וכי כל מקור של רווח במיקום מסוים למבצע פעילות הינו בבחינת עסק.

שימו לב, כאשר יש זכות להגיש תביעה במסלול האדום בגין סניף המצוי ביישוב ספר, הרי חובה להגיש את התביעה במסלול האדום, גם אם יש סניפים באזורים אחרים, בדיוק כפי שקובעת הוראת הביצוע שהוציא רשות המיסים בעניין תביעות לפיצויים מקרן הפיצויים.

לכן, אי הגשת תביעה במסלול האדום לסניף בישוב ספר, ישלול את קבלת מלוא הפיצוי בגין נזקי אותו סניף. 

לא למותר לציין, כי הגשת תביעה במסלול האדום היא כמו הגשת תביעת נזיקין כנגד חברת ביטוח, לכן, אין להתפלא כי לפי חוק מס רכוש ותקנותיו הרלבנטיות למסלול האדום והאזור המיוחד ניתנה זכות הייצוג על ידי המחוקק לתביעות במסלולים אלו לעורכי דין בלבד. אך בתביעות במסלול הוצאות מזכות החל בכל המדינה רשאי לייצג כל מייצג מוכר לפי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה כמו שהיה לגבי מענקי הקורונה 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6200-הגדרת-סניפים-לעניין-הפיצויים-עקב-המלחמה.aspx

© כל הזכויות שמורות