ralc.co.il

הפחתת הוצאות לשכירות מההכנסות משכירות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  09.01.2024

הפחתת הוצאות לשכירות מההכנסות משכירות 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

 

ביום 20.12.2023 פורסם נוהל רשות המיסים בדבר יישום אופן הפחתת הוצאות לדמי שכירות כנגד הכנסות מדמי שכירות, לגבי שוכר דירה אשר יש לו דירה אחרת שהוא משכיר אותה, זאת בתוקף מתחילת שנת 2023.

הפחתת הוצאות השכירות התאפשרה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2023  ו -  2024 ) התשפ " ג -   ,2023  במסגרתו בוצע תיקון  264  לפקודת מס הכנסה.  לפיו, התווסף סעיף 122 (ו) לפקודת מס הכנסה המעניק הטבה שנועדה להקל על מי שיש לו "דירת מגורים יחידה" ומעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת או לגור "בבית אבות" או "בבית חולים גריאטרי".

ההטבה מאפשרת למי שיש לו דירת מגורים יחידה שאותה הוא משכיר למגורים ובמקביל באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו או שמשלם בעד מגוריו / מגורי בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי   לנכות מהכנסות משכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות.

הניכוי התאפשר עד לסכום של 90,000 ₪ לשנה.

ההטבה תחול רק לגבי המדווחים על ההכנסות מהשכרת הדירה האחרת במסלול 10% לפי סעיף 122 לפקודה ולפי התנאים שנקבעו בסעיף זה לדיווח במסלול זה. 

שימו לב – ככל שלאחר ניכוי ההטבה נותרו הכנסות מההשכרה, יש לדווח ולשלם עליהן במסלול 10% מההכנסות, בתוך 30 ימים מתום שנת המס הקודמת. כלומר לגבי שנת 2023 יש לדווח עד ליום 30.1.2024.

 

דגשים: 

  1. משכיר שיש לו תיק במס הכנסה ,  נדרש לדווח על פרטי הדירה המושכרת לצרכי מגורים ועל הדירה שהוא שוכר. כגון :  כתובת הנכס ,  סה " כ הכנסות מהשכרת הדירה ,  סה " כ דמי שכירות ששולמו וכן להצהיר כי בבעלותו דירת מגורים יחידה מושכרת וכי הוא שוכר דירה בישראל למגוריו והוא מבקש להפחית את הוצאות שכר הדירה ששילם .  
  2. ככל שההכנסות מהשכרת הדירה הן עד 375,000 ₪ ניתן לדווח ללא הגשת דו"ח שנתי.
  3. ככל שההכנסות מהשכרת הדירה עולה על סך של 375,000 ₪ יש חובה להגיש דוח שנתי מלא. 
  4. ככל שנוצר הפסד מניכוי הוצאות ההשכרה כנגד ההכנסות מהשכרה, הוא לא יותר בקיזוז כנגד כל הכנסה אחרת. 
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6208-הפחתת-הוצאות-לשכירות-מההכנסות-משכירות.aspx

© כל הזכויות שמורות