ralc.co.il

קבלן בונה זכאי לפיצויים כמו קבלן ביצוע

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.01.2024

קבלן בונה רשאי להגיש תביעה לפיצויים כמו קבלן ביצוע

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

קבלן בונה הוא בהכרח גם קבלן ביצוע עבור עצמו. משכך, עולה השאלה האם קבלן בונה זכאי לתבוע פיצויים בגין החלק שהוא מבצע כקבלן מבצע בפרויקט שהוא בונה? מהוראות החוק לסיוע כלכלי עקב נזקי המלחמה עולה כי בהחלט ניתן לתבוע פיצויים בגין החלק של הביצוע.

הגדרת קבלן ביצוע בחוק קובעת כי קבלן רשום ברשם הקבלנים כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות ייחשב כ-"קבלן מבצע" והוא יכול לתבוע פיצויים עקב נזקי המלחמה לפי המתכונת שנקבעה בחוק.

עוד נאמר בהגדרה כי התביעה לפיצויים תעשה רק בגין החלק של עסקו שבו הוא אינו מבצע מכירת זכויות במקרקעין.

מנגד בחלופה (8) להגדרת "ניזוק" נקבע כי פיצויים לא יינתנו למי שיותר מ-50% מהעבודות שביצע בשנת 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה. אלא, שהגדרה זו ממעטת קבלן ביצוע.

היות הגדרת קבלן ביצוע גוברת על ההחרגה שבחלופה (8) האמורה, הרי אין חולק שקבלן ביצוע זכאי לפיצויים עקב המלחמה.

כעת נותרה השאלה האם קבלן בונה זכאי לקבל פיצויים בגין החלק שבו הוא מבצע עבודות בעצמו עבור הפרויקט שהוא בונה? לדעתנו התשובה בהחלט חיובית, כפי שעולה מהגדרת "קבלן מבצע" בחוק.

ההחרגה בהגדרת קבלן ביצוע לגבי מכירת זכויות במקרקעין חלק רק על השפעת המכירות של זכויות בפרויקט שהן זכויות במקרקעין ולא על החלק שהוא מבצע.

זאת במיוחד גם לאור העובדה שקבלנים בונים בדיוק כמו קבלי ביצוע לא יכלו לבנות ולעשות עבודות ביצוע בפרויקטים, עקב הגבלות שהוטלו אליהם על ידי פיקוד העורף בשל היעדר מרחב מוגן למשל ועקב הגבלות נוספות שהוטלו עליהם על ידי ראשי הערים לעצור את העבודות באתרי הבנייה והסגר על כניסת עובדי שטחים בתקופת המלחמה.

כך שקבלן בונה יכול לתבוע פיצויים הן לפי הגדרת "קבלן מבצע" במסלול "הוצאות מזכות" או ב-"מסלול מחזורים" באזור מיוחד, והן עקב המגבלות שהוטלו עליו על ידי פיקוד העורף וראשי הערים אשר אולי מביאות למסקנה שמדובר בנזק ישיר הזכאי גם לפיצויים לפי "המסלול האדום".

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6218-קבלן-בונה-זכאי-לפיצויים-כמו-קבלן-ביצוע.aspx

© כל הזכויות שמורות