ralc.co.il

מיסוי תשלומים לצורך הבחירות לרשויות המקומיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  12.02.2024

מיסוי תשלומים לצורך הבחירות לרשויות המקומיות


רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

תשלומים אשר משלמים מועמדים, סיעות, רשימות ורשויות מקומיות עבור הוצאות לצורך הבחירות המקומיות אשר עומדות להתקיים ביום 27.2.2024, חייבים במס מלא, או במס לפי הדין המיוחד שנקבע לעניין תשלומים שיבוצעו בתקופת הבחירות כהגדרתה בחוק.

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ן-1996 ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, תקופת הבחירות מתחילה 60 ימים לפני הבחירות ועד 14 ימים לאחר מועד הבחירות לרשויות המקומיות. 

בעקבות דחיית הבחירות לרשויות המקומיות פעמיים, ומועדם נקבע כעת ליום 27.2.2024, הוארכה תקופת הבחירות לפי מועד הבחירות המקורי, והיא תהיה מיום 16.9.2023 ועד יום 12.3.2024.

שיעור המס המיוחד לגבי תשלום בתקופת הבחירות יהיה 18% מהתשלום.

הגדרת תשלום שיש לנכות מס לפי שיעור המס המיוחד, היא:

1.  מדובר בתשלומים שנעשו למסייע לקיומם של הבחירות, אשר הסיוע שלו אינו במסגרת משלח ידו או עסקו. כלומר, מדובר בתשלומים לאנשים העושים למען הבחירות שפעילותם זו היא במסגרת החורגת מעיסוקם הרגיל. 

2.  התשלום הוא עבור עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.

3.  התשלום הכולל בכל תקופת הבחירות למקבל אחד אינו עולה על 19,000 ₪.

4.  מקבל התשלום אינו עובד קבוע או ספק קבוע של המשלם, למעט מזכיר קלפי או הוא עובד של הרשות המקומית.

5.  התשלום הינו תמורה בכסף או בשווה כסף בעד עבודה או שירות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות.

מדובר בתשלומים עבור הסעות והובלות, פרסום, הפצת תעמולת בחירות, תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגהן בקלפי ולמזכירי הקלפי. תשלומים לטלפנים, לשמירה וסדרנות, ייעוץ, לשליחים עבור חלוקת דברי דואר ותשלום לעירייה עבור הדבקת המודעות.

לעומת זאת, תשלומים לבתי דפוס, לרכישת ציוד או שכירתו, לשכירות מבנים, לרכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים בבחירות יהיו חייבים במס מלא ולא בשיעור המס המיוחד. המס שינוכה במקור מהמקבל יהיה לפי אישור הניכוי במס במקור של המקבל והוא ידווח על התקבול בדו"ח השנתי על הכנסותיו בשנת המס, או לפי 18% אם אין הוראה ספציפית בהוראות הניכוי במקור לתשלום זה. 

תשלומים לילדים עד גיל 18 גם בתקופת הבחירות ייחשב כהכנסת עבודה, והוא יחויב במס לפי כלל הכנסתו באותה שנת המס שבה הוא קיבל את התקבול.

כל מי שמעסיק עובדים לטובת קיום ו/או השתתפותו בבחירות המקומיות חייב לפתוח תיק ניכויים במשרד פקיד השומה, אם אין לו עדיין תיק כזה ולו מהבחירות הקודמות.

על המשלמים תשלומים עליהם חל הדין המיוחד, להגיש דיווח מפורט על התשלומים בטופס 0136 תוך 90 ימים מתום תקופת הבחירות. הפירוט יערך בגיליון אקסל תוך הפרדה בין שתי שנות המס  2023 ו- 2024 והוא יפרט את שם מקבלי התשלומים, התשלום וניכוי במס שנוכה מכל אחד מהם.

על תשלומים אחרים בתקופת הבחירות, או שלא בתקופת הבחירות או תשלומים אחרים עליהם לא חל שיעור המס המיוחד, יש לדווח לפי ההוראות הרגילות לדיווח על שכר או תשלום לקבלני משנה בפקודה.


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6223-מיסוי-תשלומים-לצורך-הבחירות-לרשויות-המקומיות.aspx

© כל הזכויות שמורות