ralc.co.il

מקדמות ל- 1-2/24 במסלול האדום ועדכון מועדי הגשה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  13.02.2024

מקדמות לינואר-פברואר במסלול האדום  ועדכון המועדים להגשת תביעות לפיצויי מלחמה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים עדכנה כי נפתחה המערכת להגשת בקשות למקדמות על חשבון תביעות לפיצויים לעסקים הממוקמים ביישובי הספר לחודשים ינואר-פברואר 2024. עם זאת, רשימת היישובים והעסקים הזכאים למקדמות צומצמה מאד. בנוסף, הוארכו המועדים להגשת התביעות לפיצויים בגין חודש אוקטובר 2023 בכל המסלולים.

המועדים המעודכנים להגשת תביעות בגין נזקי המלחמה לחודש אוקטובר 2023 יהיו:

במסלול הוצאות מזכות – המועד האחרון להגשת התביעות יהיה  19.3.2024.

במסלולי שכר/מחזורים לאזור המיוחד – המועד האחרון להגשת התביעות יהיה 19.4.2024.

לגבי הגשת התביעות במסלול האדום , עמדת קרן הפיצויים היא כי יש להגיש את התביעה לאחר התגבשות מלוא הנזק, כאשר הפרשנות הנכונה היא כי ההגדרה בתקנות להגשת התביעה בתוך שלושה חודשים "מיום קרות הנזק" חלה לאחר שהנזק התגבש במלואו.

עמדה קצת קשה לעיכול, כאשר ייתכן שנזק שנגרם לעסקים מסוימים ביישובי הספר יסתיים רק בעוד תקופה ארוכה של שנה ושנתיים. כגון: בעסקים שנפגעו בפגיעה ישירה שבעקבותיה נגרמו להם גם נזקים עקיפים מתמשכים או בעסקים בתחומי התיירות. 

אפשר להצדיק עמדה זו של קרן הפיצויים בכך שהם מעדיפים לבדוק ולטפל בתביעות על כל הנזק העקיף שנגרם כולל הנזק העתידי במלואו ולא לפצל את הבדיקות ואישורי התביעות לאותו ניזוק.

הפתרון שננקט לטובת בעלי העסקים ביישובי הספר וביישובים שפונו, הוא מתן מקדמות על חשבון התביעות הצפויות.

ביום 11.2.2024 פתחה רשות המיסים את מערכת בקשת המקדמות גם בגין החודשים ינואר ופברואר 2024. עם זאת רשימת היישובים המזכים במקדמות צומצמה מאד, ובעלי עסקים ביישובי ספר אחרים שלא כלולים ברשימה המצומצמת, יידרשו להגיש בקשות פרטניות למקדמות שלא באמצעות המערכת ולהוכיח כי בחודשים אלו חלו עליהם הגבלות שהוטלו על ידי פיקוד העורף או רשות מוסמכת אחרת שמנעה מהם להפעיל את העסק באופן מלא.  כגון: הגבלה על הפעלת עסק שאין בו ממ"ד בטווח זמן של 15 שניות וכדומה.

על פניו המקדמה מחושבת לפי הנמוך מבין שני תחשיבים שתערוך רשות המיסים לפי הדיווחים שלו לרשות, במסלול מחזורים או במסלול שכר לפני הנמוך ביניהם ועד תקרה בסך של מיליון ₪. כך שברובם ככולם של הניזוקים המקדמה לא תגיע לסכום התביעה הצפוי לפי מלוא הנזקים שנגרמו לניזוק.

לזכותה של רשות המיסים ייאמר כי בפנייה פרטנית ומבוססת אליה, ניתן לקבל אישור לסכומי מקדמות גבוהים אף יותר מאשר אלו שהתקבלו או מהתקרה.

אנו זמינים למתן ייעוץ והבהרות נוספות

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6225-מקדמות-ל-1-2-24-במסלול-האדום-ועדכון-מועדי-הגשה.aspx

© כל הזכויות שמורות