ralc.co.il

העלאת שיעור דמי ביטוח בריאות משנת 2025

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.02.2024

העלאת שיעור דמי ביטוח בריאות משנת 2025

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

הצורך בהגדלת הכנסות המדינה בעקבות מלחמת חרבות ברזל מביא גם להגדלת שיעור דמי ביטוח בריאות המנוכים משכר העובדים או מהכנסות העצמאים, החל מיום 1.1.2025.

במסגרת הגזרות של העלאות המיסים הצפויות עקב הגדלת תקציב המדינה, פורסם ביום 17.1.2024 תזכיר חוק בדבר הגדלת שיעור דמי ביטוח בריאות משיעור של 5% לשיעור של 5.15% מהכנסות שכירים ועצמאים משנת 2025 ואילך.

היות ותשלום ביטוח בריאות חל רק על העובדים והעוסקים ולא על המעסיקים, הרי שיעור המס המוגדל ינוכה משכרם ברוטו ויקטין את הנטו של העובדים והעוסקים, למעט אלו שסיכומי השכר איתם על בסיס גילום השכר נטו על ידי המעסיק.

לאור הגידול הצפוי בשיעור דמי הביטוח בריאות יהיה כדאי למעסיקים אשר משלמים שכר לעובדים לפי שיטת השכר המגולם אשר מחיל את הגדלות המיסים וביטוח בריאות על המעסיק, לעבור לשיטת חישוב המס בתחולה על שכר ברוטו קבוע שישולם לעובד והטלת הגידול בשיעור המס ודמי הביטוח על העובד.

לעובדים יהיה כדאי להקדים את הבונוסים להם הם זכאים לשנת 2024.

נציין, כי בדברי ההסבר לתזכיר החוק נאמר כי הגדלת נטל דמי הביטוח בריאות תבוא כולה לטובת תקציב המדינה בכללותו ולא לצורך שיפורים במערכת הבריאות - וחבל שכך.

הגדלת שיעור ביטוח הבריאות תעלה את נטל שיעורי המס הכוללים את מס הכנסה וביטוח לאומי בישראל.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6226-העלאת-שיעור-דמי-ביטוח-בריאות-משנת-2025.aspx

© כל הזכויות שמורות