ralc.co.il

העלאת שיעור מע"מ משנת 2025

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.02.2024

העלאת שיעור מע"מ משנת 2025

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

העלאת המחירים הצפויה משנת 2025 עקב העלאת שיעור מע"מ מ- 17% ל- 18% המתוכננת בהתאם לטיוטת צו שר האוצר שפורסמה ביום 22.1.2024 משנת 2025 ואילך על עסקאות, יבוא טובין וכן העלאת שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים, מחייבת היערכות מוקדמת בשנת 2024 כדי להימנע מהעלאת המחירים הצפויה.

ביום 22.1.2024 פורסמה טיוטת צו מס ערך מוסף, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1270 מיום 14.1.2024 , לפיה יועלה שיעור המע"מ על עסקאות ועל יבוא טובין מ – 17% ל- 18% החל מיום 1.1.2025. 

כפי המופיע בדברי ההסבר לטיוטת הצו, הרי העלאת שיעור המס נדרשת לאור מלחמת חרבות ברזל וריבוי הצרכים התקציביים הנדרשים בעקבותיה.

תוספת הגבייה הצפויה עקב גידול שיעור המע"מ צפויה להיות בסך של כ- 7.2 מיליארד ₪ בשנת 2025 ואילך.

במקביל, פורסמה ביום 22.1.2024 טיוטת צו מס ערך מוסף בהקשר להעלאת שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים מ- 17% ל- 18% מיום 1.1.2025 ואילך.

היות ואישור הצווים צפוי כבר בימים הקרובים ותהיה תקופת מעבר של שנה עד תחילת תוקף ההגדלה מיום 1.1.2025, כדאי להיערך כבר מעתה להשפעתם הגורפת להעלאת המחירים משנת 2025 ואילך. ברי כי השפעת גידול שיעור המע"מ תשפיע על הגדלת מחירי דירות מקבלנים, העלאת מחירי כלי רכב וציוד וכמובן על מחיר מוצרי הצריכה למיניהם.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6227-העלאת-שיעור-מע-מ-משנת-2025.aspx

© כל הזכויות שמורות