ralc.co.il

חשיבות הגשת חוות דעת וכל הראיות בדיוני השומות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.02.2024

חשיבות הגשת חוות דעת ומלוא הראיות כבר בדיוני השומות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בדיוני שומות בכלל ובמיוחד בדיונים על השגות שהוגשו לפקידי השומה, למנהלי מיסוי מקרקעין ומע"מ חשוב לטעון את כל הטענות ובפירוט, ולהגיש את כל הראיות הרלבנטיות כולל חוות דעת כלכליות, הנדסיות ומסויות הידועים נכון למועדי הדיונים. אחרת הם לא יותרו בהכרח בהגשה בערעור המס בפני בהמ"ש. לכן, ככל שמדובר במחלוקות מס בסוגיות ובסכומים משמעותיים ובכלל אשר עשויים להגיע לערעורי מס בפני בתי המשפט, כדאי להיעזר בייעוץ עו"ד לפחות בשלבים המתקדמים של דיוני השומות.

כך בעניין קלמי (ו"ע 14680-04-17, קלמי שמילוביץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין, ניתן ביום 17.1.2024) קובע בהמ"ש בשבתו כועדת ערר מס שבח, בהקשר לבקשת העוררת להגשת חוות דעת מטעמה ובהקשר לבקשת מנהל מיסוי מקרקעין להגיש ראיה חדשה מטעמו, כי ניתן להגיש חוות דעת לראשונה בעת ההליך המשפטי כאשר היא לא הוצגה בדיוני השומות  רק אם במהלך דיוני השומות לא ניתן היה לתת את חוות הדעת שמבקשים להגיש במהלך המשפטי, בעוד שחוות דעת או ראיה שלא הייתה כל מניעה להגישם במהלך דיוני השומות היות וכל העובדות לגביה היו ידועות במהלך דיוני השומות לא תותר להגשה במהלך הליכי הערעור.

נראה כי הכלל האמור תקף לכל מערכי רשות המיסים – פקידי השומה, מנהלי מיסוי מקרקעין, מנהלי מע"מ וכדומה.

בעניין קלמי דן בהמ"ש בבקשת מנהל מיסוי מקרקעין להגיש ראיה חדשה שהיא החלטת ועדת המשנה לתכנון ובנייה שנודע לו עליה רק לאחר תחילת ההליך המשפטי.

במקביל דן בהמ"ש בבקשת המערערת להגיש חוות דעת מומחה מטעמה יחד עם התצהירים שהגישה לבהמ"ש מטעמה.

בהמ"ש בהחלטתו שם דגש על השאלה האם הראיה החדשה הוצגה בדיוני השומה בפני המנהל ואם לאו, או מדובר בראיה חדשה שתולדתה היא רק לאחר סיום דיוני השומות.

בהמ"ש קבע כי בקשת המנהל להגיש את הראיה החדשה מטעמו תתקבל היות ולא היה ידוע לו על קיומה בעת דיוני השומות, ואילו בקשת המערערת להגיש את חוות דעת המומחה מטעמה לראשונה בהליך המשפטי תידחה, היות וחוות הדעת מבוססת על עובדות שהיו ידועות לה במהלך דיוני השומות.

נותר רק לחזור ולהזכיר, יש להעלות את כל הטיעונים מטעם הנישום בכתב ההשגה או בהבהרות להשגה, כולל כל האסמכתאות וחוות דעת מומחה לאימות טענות אלו, כבר בדיוני השומות בכלל ובדיוני ההשגה בכלל. בכל מקרה של מחלוקות מס ובסכומי מס משמעותיים אשר עלולים להגיע להכרעה בערעורים בפני בתי המשפט, כדאי לערב מומחה מיסוי שיכול גם לייצג בפני בהמ"ש ככל שיהיה צורך בכך, ובזאת ליצור מתאם בין הטענות והמסמכים שיובאו בדיוני השומות לבין אלו שיועלו בערעור במס.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6228-חשיבות-הגשת-חוות-דעת-וכל-הראיות-בדיוני-השומות.aspx

© כל הזכויות שמורות