ralc.co.il

גמול מכובד בגין תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.02.2024

גמול מכובד בגין תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שיטת חישוב הצמדה וריבית על החזר מס על מקדמות ששולמו ביתר בגין שבח מקרקעין ובגין החזר מס בגין ניכוי במקור שנוכה ביתר על מס רווח הון, נקבע כי ההצמדה והריבית יחולו ממועד תשלום שני אלו, ולא מתום שנת המס. התובע הייצוגי ובאי כוחו קיבלו גמול נאה בגין טרחתם, לאחר שרשות המיסים הודתה בטעות בחישוב שיטת ההצמדה והריבית בגין החזרים אלו.

כך בעניין חוסטצקי וקראוס (ת"צ 23451-09-19, יעקב חוסטצקי ואריה קראוס נ' רשות המיסים, ניתן ביום  7.1.2024) קבע בהמ"ש כי לתובע הייצוגי יינתן גמול בסך של 150,000 ₪ ולבאי כוחו שכ"ט בסך של 400,000 ₪, שני אלו בתוספת מע"מ. החלטת בהמ"ש דנן, ניתנה בתוספת לגמול שהם קיבלו בפסק הדין החלקי שניתן בתובענה זו כמפורט להלן. זאת, לאחר שהעותרים פנו לבהמ"ש בשנית לאחר פסיקתו הראשונית בטענה כי רשות המיסים לא פסקה מטעותה בתחשיב ההצמדה והריבית על החזרים שנבעו מתשלום ביתר בגין ניכוי במקור על חשבון רווח הון ובגין מקדמות על חשבון מס שבח מקרקעין ששולמו ביתר.

פסק הדין הראשוני בעניין התובענה הייצוגית ניתן כבר ביום 7.12.2017, בו קבע בהמ"ש כי צודקים התובעים הייצוגיים באמצעות באי כוחם כאשר טענו כי רשות המיסים שוגה בשיטת תחשיב ההצמדה וריבית בגין החזרי מס שנוצרו מתשלום ביתר על חשבון רווח הון ומס שבח מקרקעין, והיא מחשבת את ההצמדה והריבית רק מתום שנת המס ולא ממועד התשלום ביתר.  

בהמ"ש קבע כך בעקבות הודעת החדילה שהגישה רשות המיסים אשר במסגרתה הודתה בטענת התובעים הייצוגיים, וכי היא תתקן את שיטת החישוב של ההצמדה והריבית לגבי מס ביתר שנוצר עקב תשלום עודף של מס שבח מקרקעין ומס ביתר שנוצר עקב ניכוי במקור ביתר בגין מס רווח הון.

כבר בפסק הדין החלקי הראשוני קבע בהמ"ש כי התובעים הייצוגיים יקבלו סך של 220,578 ₪ ואילו באי כוחם יקבלו סך של 588,209 ₪ שני אלו בתוספת מע"מ. מדובר בגמולים גבוהים באשר מדובר על החזרים בגין 24 חודשים בלבד ומתן הודעת חדילה על ידי הרשות כפי שקובע החוק.

סכומי תגמול אלו, בנוסף לסכומי התגמול ששולמו לתובעים ובאי כוחם בגין טענתם המאוחרת יותר כי רשות המיסים לא שינתה בפועל את שיטת תחשיב המס כפי שפורט לעיל, בהחלט מהווים גמול מכובד, הנותן תמריץ לנישומים לעמוד על זכויותיהם על ידי פנייה לרשות המיסים והגשת תובענה הייצוגית אם היא אינה חודלת מיידית מטעות שנעשתה על ידה, ככל שנעשתה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6231-גמול-מכובד-בגין-תובענה-ייצוגית-נגד-רשות-המיסים.aspx

© כל הזכויות שמורות